^
Jesteś tutaj: Strona główna / Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Data powstania: 2016-03-24 15:00
Data modyfikacji: 2016-03-24 15:01

Dodatek energetyczny:

 Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy energii  elektrycznej uprawnionemu do dodatku mieszkaniowego będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

PODSTAWA  PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2012 r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966         z późn. zm).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi -11,36 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi -15,77 zł/ miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi -18,93 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.( z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).   

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 13 lutego 2014 r.w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej istnieje możliwość zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji                       w sprawie przyznania dodatku energetycznego, o której mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), wydawanej odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.                        Z opłaty skarbowej zwalniane są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt. 5 cyt. wyżej ustawy). 

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7 , w godzinach od 7.30 – 15.30.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1165
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu