^
Jesteś tutaj: Strona główna / INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

Data powstania: 2018-04-20 11:19
Data modyfikacji: 2018-04-20 11:20

INFORMACJE

DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z TERENU GMINY PRZECŁAW

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Gmina Przecław udostępnia na stronie internetowej urzędu:

 

 • Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław:

Od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą odbierać wyłącznie firmy wyłonione w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Na terenie Gminy Przecław usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach nowego systemu gospodarki odpadami świadczy firma DEZAKO SP. z o. o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica.

 

Usługi odbioru pozostałych odpadów lub od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorstw, instytucji), które nie są objęte opłatą "śmieciową", można zamawiać indywidualnie u niżej wymienionych firm, wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Przecław:

 

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.  o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62 B, 39-207 Brzeźnica,
 • Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz,
 • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225. 39-103 Ostrów,
 • DEZAKO Sp. z o. o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica,
 • FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o., u. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,
 • FCC Polska Sp. z o. o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno,
 • Firma Usługowo –Transportowa Stanwuk Dariusz Zieliński, ul. Sobocińskiego 10, 39-200 Dębica,
 • Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło,

 

 • Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza, 39-103 Ostrów (instalacja do mechaniczno biologicznego przetwarzania) Zakład Usług Komunalnych Ostrów 225, 39-103 Ostrów,
 2. Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, Kompostownia pryzmowa, Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. Paszyna 62 B, 39-207 Brzeźnica,
 3. Składowisko „Kozodrza”, Kozodrza, Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Ostrów 225, 39-103 Ostrów,
 4. Krynicki Recykling S.A., ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn,
 5. Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej, Pełkinie 136 A, 37-511 Wólka Pełkińska,
 6. PHU ANMAR, ul. Krakowska 12, 39-100 Ropczyce,(podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów).
 7. N.S. Recycling, ul. Fabryczna 18, 39-200 Dębica.
 8. Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolencin, Biosystem S.A ul. Wodna 4, 30-556 Kraków.
 9. Eko Motyl s.c Beata Wojtys, Paweł Stelmach ul. Przemysłowa 13, 39-100 Ropczyce,(podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów)
 10. GPR Guma i Plastik Recykling Sp. z o.o., 37-205 Zarzecze 169- linia technologiczna do mechanicznego przetwarzania odpadów. Zakład w Rożniatowie, Rożniatów 4, 37‑205 Zarzecze.

 

 • Informacje o osiągniętych przez Gminę Przecław oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Nazwa wskaźnika

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Lata

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

2013

18,9%

max. 50%

19,3%

min. 12%

100%

min. 36%

2014

0%

max. 50%

20,51%

min. 14%

100%

min. 38%

2015

0%

max. 50%

23,14%

min. 16%

100%

min. 40%

2016

0%

max. 45%

24,15%

min. 18%

100%

min. 42%

2017

5,199%

max. 45%

29,357%

min. 20%

96,51%

min. 45%

 

 • Informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Na terenie Gminy Przecław funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany pod adresem: Tuszyma 140 D, 39-321 Tuszyma, który jest prowadzony przez DEZAKO Sp. z o. o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00 (oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostają przyjęte po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Przecław (np. dowodu osobistego lub prawa jazdy oraz kserokopii złożonej deklaracji lub dowodu wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), bez dodatkowych opłat, w ramach obowiązujących limitów. Transport odpadów do PSZOKu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Do PSZOK-u można dostarczać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 • odzież i tekstylia,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne –tylko dla tej frakcji ustanowiono limit roczny dla 1 gospodarstwa domowego (bez dodatkowej opłaty), który wynosi 0,12 m3. Przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych ponad określony limit następuje w ramach świadczenia usługi dodatkowej przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Przecław na koszt mieszkańca.
 • Informacje o podmiotach zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem użytkownika sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest oddanie zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Jednocześnie zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, powinien być on zbierany w sposób selektywny.

Za zbierającego zużyty sprzęt zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.) uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkty skupu złomu lub zakład przetwarzania, gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzącego punkt serwisowy oraz sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.

Od 1 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta i gminy Przecław jest organizowana dwa razy do roku (tzw. wystawka)  przez DEZAKO Sp. z o.o.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonym w Tuszymie 140 D, 39-321 Tuszyma.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1859
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu