^
Jesteś tutaj: Strona główna / INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZECŁAW

Data powstania: 2019-04-28 14:16
Data modyfikacji: 2019-04-28 14:16

INFORMACJE

DOTYCZĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z TERENU GMINY PRZECŁAW

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Gmina Przecław udostępnia na stronie internetowej urzędu:

 • Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław:

Od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą odbierać wyłącznie firmy wyłonione w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Na terenie Gminy Przecław usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach nowego systemu gospodarki odpadami świadczy firma DEZAKO SP. z o. o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica.

Usługi odbioru pozostałych odpadów lub od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorstw, instytucji), które nie są objęte opłatą "śmieciową", można zamawiać indywidualnie u niżej wymienionych firm, wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Przecław:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.  o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec,
 • Ślusarstwo Produkcja-Handel –Usługi Władysław Radzik, Straszęcin 9a, 39-218 Straszęcin,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., Paszczyna 62 B, 39-207 Brzeźnica,
 • Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz,
 • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225. 39-103 Ostrów,
 • DEZAKO Sp. z o. o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica,
 • FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,
 • FCC Polska Sp. z o. o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno,
 • Firma Usługowo –Transportowa Stanwuk Dariusz Zieliński, ul. Sobocińskiego 10, 39-200 Dębica,
 • Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło,
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach, ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce.
 • Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Podmioty do których w 2018 r. trafiały odpady komunalne z terenu Gminy Przecław:

Lp.

Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne

Adres instalacji

1.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza, ZUK Ostrów (MBP)

Kozodrza 225, Kozodrza, 39-103 Ostrów

2.

Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, kompostownia, PGO Paszczyna (MBP)

Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica

3.

Składowisko w Kozodrzy, ZUK Sp. z o .o. Ostrów (Składowisko)

Kozodrza 225, Ostrów, 39-103 Ostrów

4.

Kompostownia bębnowa (bioreaktor, komposter typ -16)

Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica

5.

Euro Eko Zakład produkcji paliw alternatywnych w Kozodrzy

Kozodrza, 39-103 Ostrów

6.

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych EURO - EKO Sp. z o. o.

Wojska Polskiego 3, Mielec, 39-300 Mielec

7.

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, EKOMAX Jerzy Kotulak. (MBP)

Wolica 217, Wolica, 38-200 Jasło

8.

Sortownia odpadów Zakład Usługowo-Handlowy Lobo Grzegorz Paszkiewicz

Targowa 7, Zwoleń, 26-100 Zwoleń

9.

Linia do recyklingu butelek PET PRT RADOMSKO Sp. z o.o.

Geodetów 8, 97-500 Radomsko

10.

Linia do sortowania EKO-WTÓR Sp. z o.o.

Sielecka 56a, 37-700 Przemyśl

11.

PHU ERGPET SP- Linie do recyklingu tworzyw sztucznych

Pustków Osiedle 59F, Pustków, 39-206 Pustków

12.

Zakład Recyklingu ELANA - PET Sp. z o.o.

Skłodowskiej - Curie 73, 87-100 Toruń

13.

ASEO Recykling System Sp. z o. o., linia do recyklingu tworzyw sztucznych

Fabryczna 21, 33-132 Niedomice

14.

Instalacja do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych - STELLA PACK S. A.

Przemysłowa 23, 24-320 Poniatowa

15.

Linia do produkcji regranulatu, Eko -wiór Sp. z o. o.

Towarowa 5, 43-330 Wilamowice

16.

Huta Szkła Ładna

Ładna, Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów

17.

Instalacja do odzysku stłuczki szklanej DSS Recykling Sp. z o .o.

Magazynowa 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza

18.

Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej Krynicki Recykling

Pełkinie 136A, 37-511 Wólka Pełkinie

19.

Cementownia Nowiny Sp. z o.o. DYCKERHOFF Polska Sp. z o. o.

Zakładowa 3, 26-052 Nowiny

20.

Instalacja do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych Górażdże Cement SA

Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże

21.

Instalacja do produkcji papieru Firma HAMBURGER Hungary

Papirgyari 42-46, Dunaujvaros

22.

Linia do produkcji płyt bitumicznych falistych Onduline Sp. z o. o.

Wojska poslkiego 3, Mielec

23.

Zakład przetwarzania zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem S.A.

Fabryczna 5, Bolęcin, 32-540 Bolęcin

 • Informacje o osiągniętych przez Gminę Przecław oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Nazwa wskaźnika

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Lata

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

2013

18,9%

max. 50%

19,3%

min. 12%

100%

min. 36%

2014

0%

max. 50%

20,51%

min. 14%

100%

min. 38%

2015

0%

max. 50%

23,14%

min. 16%

100%

min. 40%

2016

0%

max. 45%

24,15%

min. 18%

100%

min. 42%

2017

5,20%

max. 45%

29,36%

min. 20%

96,51%

min. 45%

2018

8,24%

max. 40%

31,00%

min. 30%

100%

min. 50%

 

 • Informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Na terenie Gminy Przecław funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany pod adresem: Tuszyma 140 D, 39-321 Tuszyma, który jest prowadzony przez DEZAKO Sp. z o. o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00 (oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostają przyjęte po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Przecław (np. dowodu osobistego lub prawa jazdy oraz kserokopii złożonej deklaracji lub dowodu wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), bez dodatkowych opłat, w ramach obowiązujących limitów. Transport odpadów do PSZOKu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Do PSZOK-u można dostarczać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 • odzież i tekstylia,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne –tylko dla tej frakcji ustanowiono limit roczny dla 1 gospodarstwa domowego (bez dodatkowej opłaty), który wynosi 0,12 m3 i przyjmowany jest w PSZOK. Przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych ponad określony limit następuje w ramach świadczenia usługi dodatkowej przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Przecław na koszt mieszkańca.
 • Informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Zgodnie z art. 34 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu i łączenia go z innymi odpadami.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: podmiotowi prowadzącemu działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów)).

Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych:

 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta i gminy Przecław jest organizowana dwa razy do roku (tzw. wystawka) z terenu nieruchomości przez DEZAKO Sp. z o.o.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonym w Tuszymie 140 D, 39-321 Tuszyma, również od poniedziałku do piątku w godz. 1300 -1700.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 3587
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu