^
Jesteś tutaj: Strona główna / Liczne pytania i wątpliwości mieszkańców Gminy Przecław w sprawie gwałtownych i intensywnych opadów deszczu

Liczne pytania i wątpliwości mieszkańców Gminy Przecław w sprawie gwałtownych i intensywnych opadów deszczu

Data powstania: 2019-06-14 11:10
Data modyfikacji: 2019-06-14 11:12

Ze względu na liczne pytania i wątpliwości mieszkańców Gminy Przecław w związku z wystąpieniem w ostatnim czasie gwałtownych i intensywnych opadów deszczu informujemy iż:

  1. Zasady użytkowania dróg publicznych regulowane są w ustawie o drogach publicznychz dnia 21 marca 1985 r. z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z tymi przepisami:

  1. budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu - art. 29.
  2. za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi,  o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną – art.29a.
  3. utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi-art.30.

Oznacza to, że czyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji

  1. w szczególności zabrania się: odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi – art.39.

Przy drogach powiatowych i gminnych  często występują rowy odparowujące (bezodpływowe), gdyż przeznaczone są tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego. Wszystkie próby odprowadzenia wód innych niż opadowych pochodzących z pasa drogowego do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi. Do odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt.

  1. utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą należy do zarządcy drogi. Za drogi gminne odpowiada Gmina, za drogi powiatowe odpowiada Powiat.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązku właścicieli nieruchomości należy utrzymywanie czystości i porządku na chodnikach przylegających do nieruchomości – art.5.

Opady atmosferyczne przy niedrożnych przepustach powodować mogą lokalne podtopienia czego doświadczyliśmy w ubiegłym miesiącu. Pomimo drożnych rowów w niektórych miejscach odwodnienie nie jest sprawne przez całkowicie zamulone przepusty. Dodatkowo bardzo często zdarza się, że średnica przepustu jest zbyt mała, co nie tylko utrudnia sprawny spływ wody, ale powoduje szybkie i łatwe zatykanie się przepustów. Przypominamy, że wszelkie zjazdy z dróg na posesje powinny być uzgadniane z zarządcami dróg, którzy w stosownym zezwoleniu określą parametry przepustu pod zjazdem.


 Wynikające z powyższych informacji obowiązki właścicieli nieruchomości winny być przestrzegane i wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

To też, prosimy o dokonanie w trybie pilnym przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki.

 

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 283 

Galeria zdjęć:


  • Liczne pytania i wątpliwości mieszkańców Gminy Przecław w sprawie gwałtownych i intensywnych opadów deszczu
  • Liczne pytania i wątpliwości mieszkańców Gminy Przecław w sprawie gwałtownych i intensywnych opadów deszczu
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu