^
Jesteś tutaj: Strona główna / Nabór kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Tuszów Narodowy

Nabór kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Tuszów Narodowy

Data powstania: 2019-08-28 11:57
Data modyfikacji: 2019-08-28 11:59

Informacja

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Tuszów Narodowy

 

Na podstawie § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 856) w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji urzędnika wyborczego informuję o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego w gminie Tuszów Narodowy.

Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie w  terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. (włącznie) do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a/206, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15.

Zgodnie z §  3 ww. uchwały zgłoszenie dokonuje się na formularzach ustalonych przez Państwową Komisję Wyborczą stanowiących załączniki do ww. uchwały oraz do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi delegatury. Dyrektor delegatury potwierdza kopię za zgodność z oryginałem.

  1. W przypadku pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata;
  2. Dla innych osób kandydujących mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1 - kandydat zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dyrektorowi delegatury oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 5 lat.

 

Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia można uzyskać, pisząc na adres:

tag-dyr@kbw.gov.pl

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego

w Tarnobrzegu

Elżbieta Koziarska

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 162
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu