Urząd Miejski w PrzecławiuNasza Gmina

Gmina Przecław położona jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego na terenie powiatu mieleckiego, na nizinnych terenach zachodniej części Kotliny Sandomierskiej w centralnej części Doliny Wisłoki, sąsiadującej z Płaskowyżem Tarnowskim, Płaskowyżem Kolbuszowskim oraz pradoliną podkarpacką. Poza rozległą doliną rzeki, cały teren gminy charakteryzuje brak wciętych dolin oraz bardzo małe spadki terenu. Zajmuje obszar 134 km2.

Gmina graniczy od północy z miastem i gminą Mielec, od zachodu z obszarem gminy Radomyśl Wielki, od wschodu z obszarem gminy Niwiska, od południa z gminami Żyraków, Dębica i Ostrów.

W gminie występują gleby bielicowe, brunatne właściwe, brunatne kwaśne, czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane, szare ziemie, mady brunatne, czarnoziemne gleby murszowe i mineralne. Gmina położona jest na obszarze zlewni rzeki Wisłoki II rzędu. Wewnętrzną sieć wodną tworzą jej dopływy: Tuszymka, Ligejska Rzeczka, Stara Wiśnia, Potok Ocieka i Ruda. Największe kompleksy leśne występują we wschodniej części gminy i należą do Okręgu Puszczy Sandomierskiej. Ogółem lasy stanowią obszar 4961 ha, tj. 36,9% powierzchni gminy. Większość to lasy państwowe administrowane przez nadleśnictwo Tuszyma. Drzewostan stanowi sosna zwyczajna, dąb szypułkowy z domieszką brzozy brodawkowatej, buk i osika. Krzewy buduje głównie kruszyna - leszczyna. Zwierzęta leśne to: dzięcioł duży, jeleń, sarna, dzik, lis, bocian czarny, bóbr, trzmielojad. Na terenach polnych żyją bażanty, kuropatwy, skowronki, pokrzywki, pliszki i świergotki.

Bogactwa naturalne gminy to: kruszywo, glina ceramiczna, złoża wody źródlanej, drewno tartaczne, zwierzyna łowna i dzikie ptactwo. Koła Łowieckie - na terenie gminy działają następujące koła łowieckie: "Cietrzew", "Bażant", "Łoś", "Diana", "Knieja". Tereny objęte ich działalnością to: Rzemień, Biały Bór, Dobrynin, Łączki Brzeskie, Zaborcze, część Wylowa i lasu kiełkowskiego.

W skład Gminy Przecław wchodzi 11 sołectw: Przecław, Biały Bór, Błonie, Dobrynin, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole, Rzemień, Tuszyma, Wylów, Zaborcze.

Gęstość zaludnienia w gminie Przecław wynosi 82,37 osób na km2, a najgęściej zaludnione są sołectwa: Tuszyma, Podole i Błonie. Najmniejszą gęstość zaludnienia mają: Zaborcze oraz Rzemień.

Tabela 3.Gęstość zaludnienia w gminie Przecław.

 

W gminie działa siedem szkół podstawowych, dwa przedszkola komunalne w Przecławiu i w Rzemieniu, Zespół Szkół w Przecławiu oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego z internatem w Rzemieniu. Działają też ośrodki kultury i biblioteki.