^
Jesteś tutaj: Strona główna / Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Data powstania: 2016-08-25 15:02
Data modyfikacji: 2016-08-25 15:05

Spis treści:


 1. Obowiązki właścicieli nieruchomości
 2. Obowiązki gminy
 3. Obowiązujące prawo miejscowe
 4. Przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe
 5. Do pobrania

 

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 250) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji, lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie do kanalizacji nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania formalne i techniczne określone w przepisach odrębnych.

Wywóz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych winien następować w sposób systematyczny, określony szczegółowo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wykonywanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w niniejszym zakresie lub wpisanych do rejestru działalności regulowanej, a także do okazania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Umowy zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości, a wyżej wymienionymi podmiotami oraz warunki ich wykonania zależne są od stron umowy, jednakże stawka za wywóz nieczystości ciekłych, nie może być wyższa od górnej stawki, określonej stosowną uchwałą Rady Miejskiej.

 

 

Obowiązki gminy


Na Gminie ciąży ustawowy obowiązek:

 • określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu wywozu nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych przez upoważnione firmy (art. 6 ust. 2),
 • określenia częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (art. 4 ust. 2 pkt 3),
 • prowadzenia ewidencji:
 • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
 • przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu kontroli częstotliwości sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
 • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub wpisanych do rejestru działalności regulowanej. Art. 6 ust. 7 pkt 1 -4 ustawy wskazuje, iż Burmistrz wydaje decyzję z urzędu, w której ustala obowiązek opróżnienia zbiorników bezodpływowych, określa wysokość opłaty, termin jej uiszczenia, a także ustala sposób i terminy udostępniania zbiorników w celu ich opróżniania.

 

 

Obowiązujące prawo miejscowe


Na terenie Gminy Przecław, zgodnie z Uchwała nr XXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2017 r. poz 2188) górna stawka ponoszona przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i ich transportu nieczystości ciekłych wynosi 30,00 zł za 1 m3. Do opłaty dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Zatem stawka ta będzie miała zastosowanie w przypadku niewywiązania się właściciela nieruchomości z ciążących na nim obowiązków oraz konieczności wydania decyzji przez organ podatkowy.

Z kolei w § 46 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław (uchwała nr XIX/178/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2016 r. poz. 2611)) określono częstotliwość wywozów nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Według przytoczonego przepisu prawa miejscowego, wywóz nieczystości ciekłych musi następować w sposób systematyczny, uwzględniający ograniczoną pojemność zbiorników bezodpływowych oraz zachodzących w ich wnętrzu procesów biologicznych, w terminach zapobiegających przepełnianiu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikania nieczystości do gruntu, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

 

Przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe


Na terenie Gminy Przecław zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych posiadają dwa podmioty:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKPOL Andrzej Krzystyniak, 39-310 Radomyśli Wielki, ul. Wałowa 26.
 • ZGK w Przecławiu Sp. z o. o., ul. Wenecka 14, 39-320 Przecław.

Przedsiębiorca, który chce uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przecław winien złożyć stosowny wniosek (do pobrania), opłacić opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł oraz spełnić wymagania określone w uchwale nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2016 r. poz. 2610), tj. w zakresie:

 • wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług,
 • wyposażenia technicznego bazy transportowej,
 • zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, oraz
 • miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

W przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia określonych wymagań, przedsiębiorca powinien udokumentować prawo do korzystania z miejsc, urządzeń lub instalacji, które spełniają powyższe wymagania poprzez przedłożenie stosownych dokumentów.

Przedsiębiorca zobowiązany jest także do prowadzenia wykazu umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości ciekłych zawartych z właścicielami nieruchomości, jak również do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi sprawozdań kwartalnych zawierających informację o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych, sposobie ich zagospodarowania, liczby nieruchomości od których ścieki zostało odebrane, a także wykaz właścicieli z którymi umowy wygasły lub uległy rozwiązaniu.

 

 

Do pobrania


Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław

Uchwała nr XIX/176/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłaty w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przecław (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2016 r. poz. 2609).

Uchwała nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przecław (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2016 r. poz. 2610).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zwolnienia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299).

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 3244Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu