^
Jesteś tutaj: Strona główna / Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+”

Data powstania: 2016-03-02 11:12
Data modyfikacji: 2016-03-02 11:12

 

Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+”  to pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zasady programu określa ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). 

Jako właściwą przedmiotowo jednostkę do realizacji zadania „Rodzina 500+” Burmistrz Przecławia wyznaczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu.

Podstawowe informacje:

 • Wnioski o uzyskanie prawa do świadczenia wychowawczego można składać
  w terminie od 1 kwietnia 2016 r. w pokoju nr 3
 • Wniosek złożony w okresie do 1 lipca 2016 r. uprawnia do wyrównania od 1 kwietnia 2016 r.
 • Organ realizujący zadanie w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów, jest zobowiązany do wydanie decyzji i wypłacenia w tym miesiącu świadczenia wychowawczego.
 • Wniosek złożony po 1 lipca 2016 r. uprawnia do przyznania świadczenia od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wysokość świadczenia za miesiąc w którym dziecko kończy 18 rok życia ustala się proporcjonalnie dzieląc liczbę dni do dnia poprzedzającego uzyskanie pełnoletniości przez liczbę dni tego miesiąca. 

Kryterium dochodowe

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego wynoszącego 800,00 zł. netto na członka rodziny lub 1200,00 zł., jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dochód członka rodziny oznacza to przeciętne miesięczne dochody na członka rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczeń, z zastrzeżeniem ewentualnego dochodu uzyskanego po tym okresie.

W bieżącym okresie świadczeniowym wyjątkowo rokiem bazowym będzie 2014 r. 

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia wlicza się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku wówczas należy dołączyć: 

 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; -
  w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia lub pobierania świadczenia emerytalno – rentowego w roku bazowym; 
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów (jeżeli dotyczy);

Do dochodu rodziny wlicza się również alimenty od drugiego rodzica i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego.

Informacja o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a każe o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie pozyskiwana przez organ właściwy w ramach elektronicznego systemu wymiany informacji.  

W przypadku opieki prawnej (przysposobienia) należy dołączyć orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.

Kwota świadczenia wychowawczego co do zasady wynosi  500,00 zł. miesięcznie na drugie
i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o dochodach do 800 zł. lub 1200 zł. netto na członka rodziny otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka.

INFOLINIA  17 5813387; 17 5813500

Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- format A3

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- format A4

 

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 2856
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu