^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wydział Finansowo – Podatkowy

Wydział Finansowo – Podatkowy

Data powstania: 2015-09-23 13:52
Data modyfikacji: 2015-09-23 14:23

Uchwały

Uchwała XXVIII.250.2017 z dnia 25.05.2017 ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław

 

Uchwała XXVIII.251.2017 z dnia 25.05.2017 r. ws. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wł.nieruch nie na rzecz gminy

Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Przecław

Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia, rozliczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2016 roku

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty oraz określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości


 

Podatek akcyzowy

Oświadczenie o użytkowaniu gruntów po zmarłym

Umowa dzierżawy

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego


 

Podatek leśny

DL-1

IL-1


 

Podatek od nieruchomości

DN-1

IN-1


 

Podatek od środków transportowych

DT-1


 

Podatek rolny

DR-1

IR-1


 

Pomoc publiczna

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Rozporzadzenie KE nr_360_2012_(obowiazuje_od_dnia_15112014)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -Rozporzadzenie_KE nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis


 

Ulgi podatkowe

Oświadczenie o stanie majątkowym

Wniosek o odroczenie terminu płatności

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku

Wniosek o umorzenie pzaległości podatkowej


 

Wnioski i oświadczenia

Oświadczenie o niewykorzystywaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej

Oświadczenie o wykorzystywaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej

Oświadczenie o wyręczycielu

Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty

Wniosek o zarachowanie nadpłaty

Wniosek o zwrot nadpłaty


 

Zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w płaceniu podatków


 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - władający nieruchomościami zamieszkałymi- obowiązująca od listopada 2017 r.

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe- od 1 listopada 2017 r.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 2599
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu