^
Jesteś tutaj: Strona główna / XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu

XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu

Data powstania: 2019-10-30 15:52
Data modyfikacji: 2019-10-30 15:53

Dzisiaj 30 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu. Gościem specjalnym był Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Dyrektor Departamentu Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wojciech Magnowski.

Marszałek przekazał informację o decyzji Ministra Finansów, Inwestycji  i Rozwoju dotyczącej  zapewnienia finansowania wydatków dla zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma- Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie- etap I”. Są to środki pochodzące z rezerwy celowej utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących inwestycyjne zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, finansowane na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019r. poz.1295).

Jako gmina złożyliśmy wniosek o zapotrzebowanie na środki rezerw celowych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, który jako właściwy dysponent część budżetowej mógł wystąpić do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o uruchomienie środków z właściwej rezerwy celowej w celu wsparcia ww. zadania. Maksymalny udział dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie zadania może stanowić do 80% jego wartości  w okresie realizacji inwestycji, w tym także w każdym, roku budżetowym, którego dotyczy zapewnienie finansowania ze środków budżetu państwa. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wydał pozytywną opinię w zakresie spełniania przez gminę planująca realizację zadania wymogów zawartych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wartość środków budżetu państwa dzięki intensywnym staraniom Burmistrza Przecławia oraz pracowników UM wyniesie łącznie 2.895.023,00zł (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia trzy złote 00/100), z czego w 2019r. 400.000,00zł, w 2020r.- 2.495.023,00zł.  Ponadto warto nadmienić, że Podkarpacki Urząd Wojewódzki od kilku lat nie uzyskał środków z rezerwy celowej  utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących inwestycyjne zadania własne jst, dlatego tym bardziej jesteśmy dumni z pozyskania ww. środków. 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował także o trwających aktualnie pracach dotyczących opracowywania Strategii Województwa Podkarpackiego i o skierowaniu Strategii do konsultacji.

Dyrektor Wojciech Magnowski przedstawił możliwości dotyczące dofinansowania w ramach obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego jak również założenia i przygotowania  dotyczące nowej perspektywy finansowej UE.

Jednym z tematów sesji  było także podjęcie uchwał podatkowych na rok 2020. Z inicjatywy Burmistrz Przecławia uchwalono, że stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zostaną utrzymane na poziomie z roku 2019, pomimo wzrostu górnych stawek podatków i opłat lokalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów oraz wzrostu średniej ceny skupu żyta, określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.

Radni utrzymali również zakres obecnie obowiązujących zwolnień w podatku od nieruchomości, który obejmuje:

 • grunty, budynki, budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki, budowle zajęte na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr", nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

 
 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 605



 

Galeria zdjęć:


 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • XI Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu




KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu