Urząd Miejski w Przecławiu

Ambitny budżet na trudne czasy... Budżet na 2023 rok przyjęty!
 • Start|
 • Ambitny budżet na trudne czasy... Budżet na 2023 rok przyjęty!

Ambitny budżet na trudne czasy... Budżet na 2023 rok przyjęty!

  Za nami sesja budżetowa w Gminie Przecław. Budżet na rok 2023 przyjęty został 13 głosami „za” i 1 „przeciw” przy obecności 14 radnych Rady Miejskiej w Przecławiu. Przyjęto również Wieloletnią Prognozę Finansową  Gminy Przecław na lata 2023-2032 głosami 13 „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

  Rok 2023 będzie trudnym rokiem dla finansów samorządowych, nieprzewidywalnym pod względem gospodarczym i społecznym. Prace nad budżetem nie były łatwe.

  „Budżet na 2023 rok jest budżetem bardzo trudnym, oszczędnościowym. Choć wydatki majątkowe stanowią rekordową kwotę 17 517 912,54 zł, tj. aż 24,8% budżetu gminy. Takich wydatków majątkowych, które służyć będą mieszkańcom gminy, nie było jeszcze w naszej gminie” powiedziała Burmistrz Renata Siembab, przedstawiając założenia przyszłorocznego budżetu.

  „Tak więc przyszły rok jest wyzwaniem dla mnie i dla moich współpracowników, biorąc pod uwagę realizację poważnych inwestycji z bardzo dużym dofinansowaniem ze środków rządowych” – dodała. - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma – etap II”, „Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez rozbudowę SUW w Tuszymie oraz budowę zbiorników wyrównawczych w Tuszymie i Przecławiu”, „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie” - to są największe inwestycje planowane  w przyszłym roku. Oczywiście niebagatelna kwota około 2 300 000,00 zł przewidziana została również na asfaltowanie dróg gminnych”.

  „Pomimo skomplikowanej sytuacji budżetu, na którą wpływ ma wiele czynników zewnętrznych, m.in. wojna na Ukrainie, inflacja, kryzys energetyczny, zadłużenie gminy itp., realizowane będą wszystkie zadania nałożone na samorząd, choć zakres i rozmiar niektórych ulegnie zmianie, bądź zmniejszeniu” – mówiła Burmistrz Renata Siembab.

  „Wiele inwestycji, które są projektowane, będzie nadal kontynuowanych, ze szczególnym naciskiem na poprawę infrastruktury edukacyjnej, drogowej, sportowo-rekreacyjnej. Przygotowanie budżetu ze zrównoważonymi dochodami i wydatkami było dużym wyzwaniem, ale wierzę, że uda się zrealizować plany, mimo, że, jak  przypominam, nie zostały w naszej gminie podniesione podatki, czy opłaty za odpady komunalne” – podkreśla Burmistrz Siembab

  Założenia przyszłorocznego budżetu przedstawiają się następująco:

  Kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Przecław na rok 2023: 62 323 809,86 zł, z tego:

  1) dochody bieżące w wysokości 51 846 309,86 zł;

  2) dochody majątkowe w wysokości 10 477 500,00 zł.

  Kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Przecław: 70 649 189,76 zł, w tym:

  1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 53 131 277,22 zł, w tym:

  a) wydatki jednostek budżetowych 41 517 213,11 zł,

  w tym:

  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 679 855,50 zł,

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 837 357,61 zł,

  b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 724 915,00 zł,

  c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 006 899,72 zł,

  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 32 249,39 zł;

  e) wydatki na obsługę długu publicznego 850 000,00 zł;

  2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 17 517 912,54 zł, w tym:

  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 517 912,54 zł.

  Zachęcamy do obejrzenia transmisji z LI Sesji Rady Miejskiej w Przecławiu, dostępnej na: http://przeclaw.esesja.pl/

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze