^
Jesteś tutaj: Strona główna / BECIKOWE-JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

BECIKOWE-JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Data powstania: 2016-03-24 14:54
Data modyfikacji: 2016-03-24 14:56

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA PRZYSŁUGUJE z tytułu urodzenia się żywego dziecka, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

Wniosek o wypłatę należy złożyć w Urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wypłatę jednorazowej zapomogi.

Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wysokość zapomogi wynosi 1 000 zł na jedno dziecko.

Jeżeli dziecko urodziło się, zostało objęte opieką prawną lub przysposobione po 31 grudnia 2012 r. warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł na osobę. Podstawą do obliczania kryterium dochodowego są dochody za rok poprzedzający aktualny w danym momencie okres zasiłkowy.  

Kryterium dochodowe nie dotyczy dzieci urodzonych, objętych opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobionych przed 1 stycznia 2013 r.

WYMAGANE DOKUMENTY (składają wszyscy wnioskodawcy):

1) dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – rodzica dziecka i odpowiednio: dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka albo datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. postanowienie sądu lub zaświadczenie, dotyczy wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną),

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci lub zupełny w przypadku, gdy ojciec dziecka/dzieci jest nieznany,

3) numer PESEL dziecka/dzieci,

4) zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położnej potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka, dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka).

DODATKOWE DOKUMENTY (składają wnioskodawcy, których dzieci urodziły się po 31 grudnia 2012 r. lub którzy przysposobili dziecko po tej dacie):

1) zaświadczenia z urzędu skarbowego (oryginały) każdego pełnoletniego członka rodziny, który osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym oraz oświadczenie lub zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie odprowadzonych - oryginał);

2) oświadczenia członków rodziny, wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym z wyszczególnieniem: dochodu, należnego podatku oraz składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu oraz oświadczenie lub zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne – należy dołączyć PIT 11 lub PIT 40a;

3) oświadczenie członka rodziny o deklarowanym dochodzie, jeżeli członek rodziny rozliczał się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub karty podatkowej;

4) oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;

5) jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka/dzieci, należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;

6) zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów, jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone, a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku;

7) w przypadku utraty dochodu przez któregokolwiek członka rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

* uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego – zaświadczenie lub oświadczenie o  udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy;

* utrata prawa do świadczeń z Urzędu Pracy – oświadczenie i PIT 11 z UP;

* utrata zatrudnienia ze stosunku pracy – świadectwo pracy i PIT 11;

* utrata zatrudnienia z umowy zlecenia – zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11;

* utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty socjalnej – zaświadczenie organu emerytalno-rentowego i PIT wystawiony przez ten organ;

* wyrejestrowanie działalności gospodarczej – decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za dany rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego;

* utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za rok pobierania wystawiony przez właściwy organ;

* utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu;

8) w przypadku utraty dochodu przez któregokolwiek członka rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

* uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego – zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy;

* utrata prawa do świadczeń z Urzędu Pracy – oświadczenie i PIT 11 z UP;

* utrata zatrudnienia ze stosunku pracy – świadectwo pracy i PIT 11;

* utrata zatrudnienia z umowy zlecenia – zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11;

* utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty socjalnej – zaświadczenie organu emerytalno-rentowego i PIT wystawiony przez ten organ;

* wyrejestrowanie działalności gospodarczej – decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego;

* utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT wystawiony przez właściwy organ;

* utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu;

9) w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny i osiąganie go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały rok poprzedzający okres zasiłkowy. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

* zakończenie urlopu wychowawczego – zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za dany rok,

* uzyskanie prawa do świadczeń z Urzędu Pracy – oświadczenie;

* uzyskanie zatrudnienia – stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie – umowa i PIT 11 za dany rok;

* uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej – zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno – rentowego i PIT 11;

* rozpoczęcie działalności gospodarczej – decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 r. z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego;

* uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT wystawiony przez właściwy organ;

10) w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny w roku składania wniosku (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąganie go do chwili obecnej, należy ten fakt zgłosić OBLIOGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, pracownik sekcji realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 2038
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu