Urząd Miejski w Przecławiu

Bez podwyżki podatków lokalnych w Gminie Przecław na 2017 r.!!!
 • Start|
 • Bez podwyżki podatków lokalnych w Gminie Przecław na 2017 r.!!!

Bez podwyżki podatków lokalnych w Gminie Przecław na 2017 r.!!!

  W dniu 29.11.2016 r. odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu, na której podjęto uchwały podatkowe na rok 2017. Pomimo szeregu zadań i prowadzonych inwestycji uchwalono, że stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zostaną utrzymane na poziomie z roku 2016. Jednocześnie w dwóch przypadkach stawka podatku uległa obniżeniu tj.:

  - stawka dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych wynosić będzie 4,54 zł za 1 ha (w 2016 r. wynosiła 4,58 zł),

  - stawka dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego wynosić będzie 2,98 zł za 1 m2 powierzchni gruntu (w 2016 r. wynosiła 3,00 zł),

  Ograniczony został zakres obowiązujących zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w roku 2017 do:

  - nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

  - budowli, budynków oraz zajętych pod nie gruntów wykorzystywanych na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody oraz służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

  Nie wprowadzono natomiast dotychczas występującego zwolnienia dla gruntów, zajętych pod drogi dojazdowe do pól, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego ponownie została obniżona do kwoty 45,00 zł za 1 dt, co zostało pozytywnie zaopiniowane przez Podkarpacką Izbę Rolniczą.

  Stawki podatku od środków transportowych oraz zwolnienie autobusów służących wyłącznie do systematycznego przewozu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Przecław zostały utrzymane bez zmian i stanowią jedynie ok. 52% maksymalnych wysokości, określonych przez Ministra Finansów.


  Galeria zdjęć:

  • Bez podwyżki podatków lokalnych w Gminie Przecław na 2017 r.!!!  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze