^
Jesteś tutaj: Strona główna / Bez podwyżki podatków lokalnych w Gminie Przecław na 2017 r.!!!

Bez podwyżki podatków lokalnych w Gminie Przecław na 2017 r.!!!

Data powstania: 2016-11-30 09:04
Data modyfikacji: 2016-11-30 09:15

W dniu 29.11.2016 r. odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu, na której podjęto uchwały podatkowe na rok 2017. Pomimo szeregu zadań i prowadzonych inwestycji uchwalono, że stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zostaną utrzymane na poziomie z roku 2016. Jednocześnie w dwóch przypadkach stawka podatku uległa obniżeniu tj.:

- stawka dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych wynosić będzie 4,54 zł za 1 ha (w 2016 r. wynosiła 4,58 zł),

- stawka dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego wynosić będzie 2,98 zł za 1 m2 powierzchni gruntu (w 2016 r. wynosiła 3,00 zł),

Ograniczony został zakres obowiązujących zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w roku 2017 do:

- nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- budowli, budynków oraz zajętych pod nie gruntów wykorzystywanych na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody oraz służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Nie wprowadzono natomiast dotychczas występującego zwolnienia dla gruntów, zajętych pod drogi dojazdowe do pól, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego ponownie została obniżona do kwoty 45,00 zł za 1 dt, co zostało pozytywnie zaopiniowane przez Podkarpacką Izbę Rolniczą.

Stawki podatku od środków transportowych oraz zwolnienie autobusów służących wyłącznie do systematycznego przewozu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Przecław zostały utrzymane bez zmian i stanowią jedynie ok. 52% maksymalnych wysokości, określonych przez Ministra Finansów.

 
Autor: 1 Redaktor
 
Ilość wyświetleń: 698 

Galeria zdjęć:


  • Bez podwyżki podatków lokalnych w Gminie Przecław na 2017 r.!!!Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu