^
Jesteś tutaj: Strona główna / Budżet obywatelski miasta Przecławia - podsumowanie

Budżet obywatelski miasta Przecławia - podsumowanie

Data powstania: 2015-10-02 12:04
Data modyfikacji: 2015-10-02 12:11

Ewaluacja budżetu obywatelskiego Miasta Przecław - edycja I

Źródła danych:

dane statystyczne o mieszkańcach Miasta Przecław

złożone propozycje zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Przecław

dane o projektodawcach

dane o głosujących

KAMPANIA INFORMACYJNA prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Przecław.

Założenia:

informowanie mieszkańców Miasta Przecław o budżecie obywatelskim, jego procedurach, o złożonych propozycjach zadań, o wynikach konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego.

Sposoby prowadzenia kampanii informacyjnej:

 1. informowanie mieszkańców Miasta Przecław o budżecie obywatelskim i jego procedurach:
 2. prezentacje multimedialne na Ogólnych Zebraniach Mieszkańców
 3. ulotki informujące o budżecie obywatelskim Miasta Przecław rozdawane do skrzynek pocztowych i wykładane w ogólnodostępnych miejscach
 4. plakaty rozwieszane na tablicach ogłoszeń i na słupach ogłoszeniowych informujące o aktualnie trwających etapach realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Przecław
 5. broszury przedstawiające krok po kroku założenia i procedury budżetu obywatelskiego Miasta Przecław
 6. artykuły umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu
 7. rozmowy z mieszkańcami o budżecie obywatelskim Miasta Przecław
 8. informacje zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu zawarte w trzech kategoriach: AKTUALNOŚCI, INFORMACJE, CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
 9. informowanie o złożonych propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Przecław:
 10. ulotki zawierające nazwy propozycji zadań oraz koszt ich realizacji rozdawane mieszkańcom osiedli do skrzynek pocztowych, na stoiskach promujących procedurę budżetu obywatelskiego Miasta Przecław i wystawiane w ogólnodostępnych miejscach;
 11. plakaty informujące o nazwach propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Przecław;
 12. artykuły umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu zachęcające mieszkańców do włączenia się w procedurę budżetu obywatelskiego Miasta Przecław;
 13. działania promujące złożone propozycje zadań do budżetu obywatelskiego miasta Przecław prowadzone podczas wydarzeń plenerowych odbywających się na terenie miasta Przecław lub podczas spotkań mieszkańców Przecławia.
 14. informowanie mieszkańców o wynikach konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego
 15. plakaty rozwieszane na tablicach ogłoszeń i na słupach ogłoszeniowych
 16. informacje umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu
 17. broszury zawierające podsumowanie I edycji budżetu obywatelskiego Miasta Przecław wystawione w ogólnodostępnych miejscach
 18. Spotkania z mieszkańcami i prezentacja budżetu obywatelskiego na Rynku w Przecławiu prowadzone przez pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy.

ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podstawą budżetu obywatelskiego Miasta Przecław są propozycje zadań zgłaszane przez pełnoletnich mieszkańców miasta. Zgłaszane zadania mogły mieć charakter ogólnomiejski lub lokalny (osiedlowy). Zgłaszane zadanie musiało spełnić warunki zawarte w regulaminie budżetu obywatelskiego Miasta Przecław i być złożone w wymaganym terminie na czytelnie i kompletnie wypełnionym formularzu zgłaszania zadania. Do formularza należało dołączyć listę poparcia zadania przez pełnoletnich mieszkańców miasta. Następnie propozycja zadania poddawane była weryfikacji.

Zgłoszono 21 propozycji zadań, w tym trzy osoby zgłosiły więcej niż jedną propozycję. Mieszkańcy osiedla Wenecja zgłosili więcej propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Przecław niż mieszkańcy osiedla Zamkowe. Biorąc pod uwagę kryterium płci, proporcje przy zgłaszaniu propozycji były wyrównane: 9 kobiet i 8 mężczyzn zgłosiło propozycje zadań; a kryterium wieku, najwięcej projektodawców było w przedziale wiekowym: 55-64 lat. Mieszkańcy z przedziałów wiekowych 18-24 25-34 nie złożyli żadnych propozycji zadań, a w pozostałych przedziałach wiekowych złożono po kilka propozycji. Według tematyki najwięcej propozycji zadań zgłoszono do projektów „miękkich”.

Liczba zgłoszonych propozycji zadań przez mieszkańców:

osiedla Wenecja:     16

osiedla Zamkowe:   5

Liczba zgłoszonych propozycji zadań

o charakterze ogólnomiejskim                       8

o charakterze lokalnym osiedla Wenecja       8         

o charakterze lokalnym osiedla Zamkowe      5

Liczba wnioskodawców:

według płci:

kobiety           9

mężczyźni     8

według wieku:

18-24         brak

25-34         brak

35-44         3 osoby

45-54         2 osoby

55-64         8 osób

65+           4 osoby

Liczba zgłoszonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Przecław według tematyki:

 1. inwestycyjne: 4
 2. poprawianie estetyki otoczenia 2
 3. rekreacja 3
 4. bezpieczeństwo 3
 5. projekty „miękkie” 8
 6. szkolne 1

WERYFIKACJA PROPOZYCJI ZADAŃ

- zmiany wprowadzone przez projektodawców

- odrzucenie propozycji zadań

Przyczyny, dla których projektodawcy mieli za zadanie uzupełnić braki w złożonych propozycjach zadań:

 1. brak adresu e-mail projektodawcy 6 propozycji zadań
 2. brak zgody prezesa / kierownika / dyrektora instytucji, na terenie której miałoby być zrealizowane zadanie 3 propozycje zadań
 3. konieczność uszczegółowienia kosztorysu 5 propozycji

Przyczyny odrzucenia propozycji zadań.

W wyniku weryfikacji odrzucono jedną propozycję ze względu na §2.2.3 regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Przecław, czyli fakt, że realizacja zadania byłaby sprzeczna z obowiązującymi w mieście planami oraz jedną, której zakres był tożsamy z już zleconym do realizacji zadaniem. Jedna z propozycji zadań została odrzucona z powodu niedoprecyzowania kosztorysu i nieuzupełnienia tych braków w przewidzianym terminie trzech dni od otrzymania przez projektodawcę wiadomości o takiej konieczności.

GŁOSOWANIE

Frekwencja w głosowaniu:

 1. liczba osób uprawnionych do głosowania: 1335
 2. złożono 305 kart w wersji papierowej i elektronicznej - z tego 245 kart oddanych w sposób ważny

Przyczyny, dla których głosy zostały uznane za nieważne:

 1. brak podpisu głosującego na karcie,
 2. w miejscu, gdzie należało podać PESEL wpisano zupełnie inny ciąg liter i cyfr,
 3. brak wpisanego adresu zamieszkania, PESEL-u – te przyczyny występowały łącznie lub oddzielnie,
 4. nie różnicowano wartości poszczególnych zadań poprzez przyznawanie im odpowiednio 1, 2, 3 punktów, tylko przyznawano np. dwóm zadaniom po 2 pkt, a jednemu 1 pkt,
 5. głosujący nie był wpisany do rejestru wyborców,
 6. głosujący wypełnił kartę do głosowania dotyczącą nie swojego osiedla i zagłosował na zadania dotyczące nie swojego osiedla,
 7. głosujący podpisał kartę, ale nie podał swoich danych osobowych,
 8. głosujący przyznał punkty więcej niż trzem lub wszystkim zadaniom z karty,
 9. głosujący oddał swój głos kilkukrotnie.

Liczba głosujących:

 1. w sposób tradycyjny, na wydrukowanych kartach do głosowania i elektronicznie: 305 osób, w tym ważne karty: 245
 2. w sposób tradycyjny : 239 osoby, w tym ważne karty: 190
 3. elektronicznie : 66 osób, w tym ważne karty: 55

Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu i oddali ważne karty:

 1. z osiedla Wenecja : 118 osoby w sposób tradycyjny+44 elektronicznie=162
 2. z osiedla Zamkowe : 72 osoby w sposób tradycyjny+11 elektronicznie=83

Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu i oddali ważne karty:

 1. kobiety : 133
 2. mężczyźni : 112

Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu i oddali ważne karty:

18-24  :           23 osoby

25-34  :           65 osób

35-44 :           52 osoby

45-54  :           26 osób

55-64  :           38 osób

65+     :           41 osób

 

Lista rankingowa zadań, które w drodze głosowania mieszkańców uzyskały kolejno największą liczbę punktów:

 

ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM

L.P.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW

1.

Dokończenie budowy chodnika od ulicy Krótkiej do działki Urzędu Miejskiego

377

2.

Zakup zestawów umundurowania bojowego i sprzętu bojowego dla OSP Przecław

331

3.

Wykonanie „Podkowy Szczęścia” na Rynku w Przecławiu – tradycja świętojańska

278

4.

Budowa fontanny w Rynku w Przecławiu – etap I – projekt techniczny

267

5.

Szkółka Piłkarska TEAM Przecław

177

6.

Pamiątka z Przecławia – warsztaty rękodzieła ludowego

42

 

ZADANIA O CHARAKTERZE LOKALNYM OSIEDLA WENECJA

L.P.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW

1.

Zakup mebli do oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Przecławiu

323

2.

Zakup zestawów umundurowania wyjściowego dla OSP Przecław

289

3.

Utwardzenie nawierzchni w wyposażenie w stoiska wielofunkcyjnego placu targowego w Przecławiu przy ul Zielonej

265

4.

Festyn osiedlowy dla dzieci

141

5.

Dożynki 2016

128

6.

Konkurs z nagrodami pn. „Najpiękniejszy ogródek kwiatowy lub balkon- 2016”

61

7.

Maraton Sołectw

56

 

ZADANIA O CHARAKTERZE LOKALNYM OSIEDLA ZAMKOWE

L.P.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW

1.

Budowa placu zabaw przy ulicy Podzamcze

208

2.

Budowa chodnika przy bloku, przy ulicy Podzamcze 24

129

3.

Dożynki

93

4.

Festyn Rodzinny

49

5.

Maraton Sołectw

19

 

Uwaga!

Pogrubioną czcionką zaznaczono inwestycje wybrane przez mieszkańców Przecławia do realizacji w roku 2016.

 
Autor: 1 Redaktor
 
Ilość wyświetleń: 781 

Galeria zdjęć:


 • Budżet obywatelski miasta Przecławia - podsumowaniePytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu