^
Jesteś tutaj: Strona główna / Burmistrz Przecławia ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław.

Burmistrz Przecławia ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław.

Data powstania: 2022-09-12 15:58
Data modyfikacji: 2022-09-12 16:01

Na podstawie  art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz.2213, t.j.) Burmistrz Przecławia ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław.

Lp.

Numer działki

Numer

KW

Pow.

(ha)

Położenie

 

Przeznaczenie
w planie zagosp.

przestrzennego

Opis

nieruchomości

Wadium

Cena wywoławcza

 

 

 

1.

 

 

576/16

 

 

TB1M/00078755/9

 

 

0,1508

 

Rzemień

Gmina Przecław

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Przecławiu z dn. 22.03.2010 r. XLII/297/2010 działka położona jest
w terenie oznaczonym symbolem 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części miejscowości, na wschód od drogi wojewódzkiej, ok. 5 km od Przecławia i ok. 8 km od Mielca. Usytuowana jest w terenach zabudowanych, o mało intensywnej zabudowie. Otoczenie stanowią nieruchomości użytkowane rolniczo i nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi. Uzbrojenie znajduje się na sąsiednim terenie. Działka posiada dojazd drogą o nawierzchni nieutwardzonej od strony wschodniej. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Nieruchomość nie jest zabudowana, nie jest obciążona. Zgodnie z ewidencją gruntów  oznaczona jest użytkiem RV.

 

 

5 278,00 zł

 

 

105 560,00 zł

 

 

 

3.

 

 

576/19

 

 

TB1M/00078755/9

 

 

0,1673

 

Rzemień

Gmina Przecław

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Przecławiu z dn. 22.03.2010 r. XLII/297/2010 działka położona jest
w terenie oznaczonym symbolem 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części miejscowości, na wschód od drogi wojewódzkiej, ok. 5 km od Przecławia i ok. 8 km od Mielca. Usytuowana jest w terenach zabudowanych, o mało intensywnej zabudowie. Otoczenie stanowią nieruchomości użytkowane rolniczo i nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi. Uzbrojenie znajduje się na sąsiednim terenie. Działka posiada dojazd drogą o nawierzchni nieutwardzonej od strony zachodniej. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Nieruchomość nie jest zabudowana, nie jest obciążona. Zgodnie z ewidencją gruntów oznaczona jest użytkiem RV.

 

 

5 855,50 zł

 

 

117 110,00 zł

 

 

 

4.

 

 

576/20

 

 

TB1M/00078755/9

 

 

0,1461

 

Rzemień

Gmina Przecław

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Przecławiu z dn. 22.03.2010 r. XLII/297/2010 działka położona jest
w terenie oznaczonym symbolem 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części miejscowości, na wschód od drogi wojewódzkiej, ok. 5 km od Przecławia i ok. 8 km od Mielca. Usytuowana jest w terenach zabudowanych, o mało intensywnej zabudowie. Otoczenie stanowią nieruchomości użytkowane rolniczo i nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi. Uzbrojenie znajduje się na sąsiednim terenie. Działka posiada dojazd drogą o nawierzchni nieutwardzonej od strony wschodniej. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Nieruchomość nie jest zabudowana, nie jest obciążona. Zgodnie z ewidencją gruntów oznaczona jest użytkiem RV.

 

 

5 113,50 zł

 

 

102 270,00 zł

 

 

5.

 

375

 

TB1M/00092539/3

 

0,1200

Dąbrówka Wisłocka Gmina

Radomyśl Wielki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomyśl Wielki dotyczący terenu działki stracił ważność z dn. 31.12.2003 r.

Nieruchomość położona jest w północnej części Dąbrówki Wisłockiej, wśród pól uprawnych. Stanowi niezabudowany grunt o rolnym przeznaczeniu, wykorzystywana w regularnej uprawie jako grunt orny. Posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta , teren płaski bez spadków, posiada dostęp do drogi nieutwardzonej. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radomyśl Wielki działka znajduje się w obszarze oznaczony jako tereny do zalesienia. Zgodnie z ewidencją gruntów działka oznaczona jest użytkiem RIVb.

 

175 zł

 

3 500,00 zł

 

6.

 

411

 

TB1M/00092539/3

 

0,4600

Dąbrówka Wisłocka Gmina

Radomyśl Wielki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomyśl Wielki dotyczący terenu działki stracił ważność z dn. 31.12.2003 r.

Nieruchomość położona jest w północnej części Dąbrówki Wisłockiej, wśród pól uprawnych. Stanowi niezabudowany grunt o rolnym przeznaczeniu, w części zachwaszczonym i zadrzewionym. Posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, teren płaski bez spadków, posiada dostęp do drogi nieutwardzonej. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrzennego Gminy Radomyśl Wielki działka znajduje się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym wyłączone z zabudowy. Zgodnie z ewidencją gruntów działka oznaczona jest użytkiem LsV – 0,08 ha, RVI – 0,04 ha, RV– 0,034 ha.

 

600 zł

 

12 000,00 zł

 

7.

 

414

 

TB1M/00092539/3

 

0,1100

Dąbrówka Wisłocka Gmina

Radomyśl Wielki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomyśl Wielki dotyczący terenu działki stracił ważność z dn. 31.12.2003 r.

Nieruchomość położona jest w północnej części Dąbrówki Wisłockiej, wśród pól uprawnych. Stanowi niezabudowany grunt o rolnym przeznaczeniu, w części zachwaszczonym. Posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, teren płaski bez spadków, posiada dostęp do drogi nieutwardzonej. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrzennego Gminy Radomyśl Wielki działka znajduje się w obszarze produkcji rolnej. Zgodnie z ewidencją gruntów działka oznaczona jest użytkiem RV– 0,034 ha.

 

150 zł

 

3 000,00 zł

 

8.

 

419

 

TB1M/00092539/3

 

0,4300

Dąbrówka Wisłocka Gmina

Radomyśl Wielki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomyśl Wielki dotyczący terenu działki stracił ważność z dn. 31.12.2003 r.

Nieruchomość położona jest w północnej części Dąbrówki Wisłockiej, wśród pól uprawnych. Stanowi niezabudowany grunt o rolnym przeznaczeniu, w części zachwaszczonym. Posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, teren płaski bez spadków, posiada dostęp do drogi nieutwardzonej. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrzennego Gminy Radomyśl Wielki działka znajduje się w obszarze produkcji rolnej. Zgodnie z ewidencją gruntów działka oznaczona jest użytkiem PsV – 0,02 ha, RIVb – 0,36 ha, RV– 0,05 ha.

 

575 zł

 

11 500,00 zł

Ceny wywoławcze ww. działek budowlanych położonych w Rzemieniu, Gmina Przecław nie zawierają podatku VAT. Podatek ten w wysokości 23% będzie doliczony do ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu.

Zbycie pozostałych działek zwolnione jest od podatku VAT (zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2021 r., poz. 685, ze zm.)

W przypadku sprzedaży gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków - Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu (art. 37 a ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach - Dz. U. 2021. 127 5t.j., ze zm).

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej - Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości (art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - Dz. U.2022.461 t.j.). Ponadto, na nabywcy nieruchomości rolnej ciążą obowiązki określone w art. 2b powołanej wyżej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu (sala narad).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu najpóźniej do dnia 7 października 2022 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przecławiu - Bank Spółdzielczy w Przecławiu nr 62 9184 0004 2001 0000 0286 0003. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która przetarg przegra wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Forma nabycia nieruchomości – na własność za cenę osiągniętą w przetargu. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów czynności notarialnych i opłat sądowych.

Koszt ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości ponoszą nabywcy. Niezbędną dla realizowania inwestycji infrastrukturę nabywcy wykonają we własnym zakresie i na własny koszt.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a  w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,

– w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy przedłożyć zgodę małżonka na nabycie nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej - wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Burmistrz Przecławia może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przecławiu, tablicach wszystkich sołectw Gminy Przecław, na stronie internetowej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

Szczegółowe informacje na temat sprzedawanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

pokój nr 13 C lub pod nr telefonów : (17) 2276711, (17) 2276720 

w godzinach pracy urzędu.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 698Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu