^
Jesteś tutaj: Strona główna / Burmistrz Przecławia ogłasza nabór na Skarbnika Gminy / głównego księgowego budżetu

Burmistrz Przecławia ogłasza nabór na Skarbnika Gminy / głównego księgowego budżetu

Data powstania: 2020-08-03 14:41
Data modyfikacji: 2020-08-03 15:05

Nabór na Skarbnika Gminy / głównego księgowego budżetu:


I. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania

 1. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA), którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1282);
2) posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu,działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub  za przestępstwo skarbowe;
5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
6) nieposzlakowana opinia;   
7) spełnienie jednego z poniższych warunków:        

   a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia                magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,      
   b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz 6-letnia praktyka w księgowości,    
   c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów,       
   d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa                                 kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
8) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ust. 3. niniejszego ogłoszenia.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane doświadczenie zawodowe w księgowości  jednostek samorządu terytorialnego sektora finansów publicznych;
2) znajomość obsługi komputera, w tym:    

    a) biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel i Word;
    b) mile widziana znajomość obsługi programu finansowo-księgowego SOFTRES, programu Ministerstwa Finansów „BESTIA” i programu „Legislator”;

3) umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym w programach księgowych;
4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
5) znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
6) bardzo dobra znajomość klasyfikacji budżetowej;
7) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej, rzetelność, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, bezkonfliktowość, uczciwość i systematyczność;
8) wysoka kultura osobista;
9) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
10) prawo jazdy kat. B.

 1. Sposób udokumentowania wymagań na stanowisko Skarbnika Gminy.

1) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata o stanowisko Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) - napisany własnoręcznie,
2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru Załącznika Nr 1,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (m.in. świadectwa, dyplomy, certyfikaty, poświadczenia, zaświadczenia),   5) kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, w tym na stanowisku z zakresu księgowości,    6) posiadane kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia), 
7) oświadczenia kandydata, tj.:

    a) o niekaralności,
    b) o stanie zdrowia – do celów rekrutacji,
    c) o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
    d) o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego                obywatelom przysługuje prawo do podjęcia  zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    e) o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

                  - według wzorów określonych w Załącznikach Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6,

w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia aktualnego Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności.

II. Ogólny zakres zadań na stanowisku Skarbnika Gminy / głównego księgowego budżetu:

Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Do zadań Skarbnika Gminy należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki,
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywania wstępnej kontroli:
  -zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  -kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 4. opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy we współpracy z merytorycznymi stanowiskami pracy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 5. opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu, informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze, sprawozdań do GUS,
 6. ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 7. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz bieżące informowanie Burmistrza o sytuacji finansowej gminy,
 8. przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz niezbędnych dokumentów w zakresie spłaty zadłużenia i kosztów jego obsługi,
 9. przygotowywanie niezbędnych dokumentów do udzielania z budżetu gminy pożyczek, poręczeń, gwarancji bankowych,
 10. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, ZUS, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu Gminy,
 11. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z budżetem gminy (budżet i jego zmiany, plany finansowe, wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany itp.),
 12. prowadzenie kontroli wewnętrznych gospodarki finansowej gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
 13. nadzór i kontrola nad realizacją budżetu gminy, w tym nad prawidłowym stosowaniem klasyfikacji budżetowej,
 14. zapewnienie terminowego, rzetelnego, i prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych jednostkowych i zbiorczych,
 15. kontrasygnowanie umów i innych czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne budżetu gminy,
 16. analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych,
 17. akceptowanie rachunków do wypłaty, podpisywanie przelewów,
 18. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej, zabezpieczenie finansowe wykonania zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza, w szczególności pozyskiwanie środków finansowych w formie pożyczek i kredytów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 19. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 20. współpraca przy przygotowywaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych oraz innych pracach związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych pozabudżetowych środków finansowych,
 21. nadzorowanie właściwego przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 22. nadzór i kontrola nad prowadzeniem ewidencji majątku gminy, koordynacja oraz nadzór nad zakupem środków trwałych i WNiP,
 23. opracowywanie procedur, projektów dokumentacji wewnętrznej (m.in. pism, instrukcji, zarządzeń, uchwał),
 24. uczestnictwo w posiedzeniach Rady Miejskiej i jej komisji,
 25. sprawowanie nadzoru nad pracownikami na podległych stanowiskach w zakresie księgowości budżetowej,
 26. wykonywanie innych czynności i zadań dotyczących pracowników samorządowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 27. szczegółowy zakres czynności zostanie określony zakresem obowiązków.

 III. Warunki pracy:

 1. nawiązanie stosunku pracy: wrzesień 2020 r.;
 2. forma zatrudnienia: powołanie (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych)
 3. wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (40 tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30 do 14.30;
 4. miejsce pracy: ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław oraz teren Gminy Przecław,
 5. praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
 6. charakterystyka stanowiska pracy:
 7. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II. piętrze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  w pokoju wieloosobowym,
 8. zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowo-administracyjnym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office
  i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
 9. pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
 10. wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
  służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,

  Ponadto: Pracownik zatrudniony na stanowisku skarbnika jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym. 

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W lipcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

V. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 20 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Skarbnika”.         

RODO - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem:  https://bipgminaprzeclaw.pl/wp-content/uploads/2019/11/Klauzula-informacyjna-dla-kandydat%C3%B3w-ubiegaj%C4%85cych-si%C4%99-o-zatrudnienie.pdf

VI. Pozostałe informacje:

1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Przecławia powoła Zarządzeniem odpowiednią Komisję.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:    
  I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne (formalne), osoby zakwalifikowane  do II etapu konkursu zostaną powiadomione telefonicznie    lub korespondencyjnie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 II etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne (formalne).
3. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia niewybrane w toku postępowania, w przypadku ich nieodebrania w siedzibie urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia naboru.   
4.  Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (dostępna w godzinach pracy urzędu).
5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.
6. Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do:

- odwołania lub unieważnienia naboru, bez podawania przyczyny,       
- nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

 

 

  BURMISTRZ  PRZECŁAWIA

 Renata Siembab

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 796Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu