Urząd Miejski w Przecławiu

Dodatek energetyczny
 • Start|
 • Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

  DODATEK ENERGETYCZNY:

  KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE:

  Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

  Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
  z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

  WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

  Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną  wynosi -11,37 zł/miesiąc,
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi -15,80 zł/ miesiąc,
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi -18,96 zł/miesiąc.

  PODSTAWA  PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2019 r. poz. 755ze zm.),
  2. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11kwietnia 2019r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M. P. z 2019 r. poz. 402);

  WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

  Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

  Prosimy pamiętać, że:

  1. podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
  2. pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

  DODATKOWE INFORMACJE

  Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

  Wnioski  o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu przy ul. Kilińskiego7, w godzinach pracy Urzędu.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze