Urząd Miejski w Przecławiu

Dodatek węglowy
 • Start|
 • Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

  20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Nowe przepisy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków!!

  • w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jednio gospodarstwo, dla wszystkich gospodarstw domowych pod tym jednym adresem zamieszkania, przysługuje jeden dodatek węglowy
  • w przypadku złożenia wniosku przez więcej, niż jedno gospodarstwo mające ten sam adres zamieszkania, dodatek węglowy przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania!

   

  Ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku do dwóch miesięcy.

  Wnioski o dodatek węglowy złożone w Urzędzie Miejskim w Przecławiu i nierozpatrzone będą rozpatrywane na nowych zasadach. 

   


   

  Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

  Dodatek węglowy – komu przysługuje

  Przyznanie dodatku węglowego nie jest uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego.

  Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynkówo której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

  Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo,

  2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

  W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

  Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

  Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. Poz. 1477).

  Wysokość dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wynosi: 3 000,00 zł.

  Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego zlożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Szczegóły dotyczące złożenia wniosku na terenie gminy Przecław zostaną podane niezwłocznie.

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze