^
Jesteś tutaj: Strona główna / Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza

Data powstania: 2021-05-17 13:31
Data modyfikacji: 2021-05-17 13:32

DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECŁAWIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane bibliotekarskie lub pedagogiczne),
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • znajomość literatury polskiej i światowej, w tym literatury dla dzieci i młodzieży,
 • biegła znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku bibliotekarza,
 • nieposzlakowana opinia, 
 • złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w punkcie 5. niniejszego ogłoszenia.
 1. Wymagania dodatkowe :
 • mile widziane udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie bibliotekarstwa
 • obsługa programów komputerowych m.in.: Word, Excell, Power Point,
 • znajomość programów graficznych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym zasobów internetowych,
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista,
 • kreatywność, otwartość na nowe zadania, dyspozycyjność.
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku bibliotekarza:
 • rzetelna, uprzejma i zachęcająca do korzystania z biblioteki obsługa użytkowników,
 • inicjowanie i realizowanie nowatorskich form działań kulturalno – edukacyjnych,
 • tworzenie bazy komputerowej czytelników oraz bazy katalogowej,
 • opracowywanie i przygotowywanie zbiorów do wypożyczeń,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z udostępnianiem zbiorów,
 • dbanie o estetyczny wygląd biblioteki,
 • ochrona zasobów biblioteki.
 1. Warunki pracy:
 • nawiązanie stosunku pracy: maj - czerwiec 2021 r.,
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo),
 • system pracy : dwie zmiany, tj.: od 8.00 do 16.00  i  od 9.00 do 17.00,
 • miejsce pracy: Przecław, ul. Rynek 8 oraz teren Gminy Przecław,
 • praca wymagająca samodzielności i współpracy z filiami bibliotecznymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Przecław oraz zewnętrznymi instytucjami kulturalnymi,
 • charakterystyka stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym poniżej parteru, w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku bibliotekarza dotyczy wykonywania czynności związanych głównie z obsługą księgozbioru,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office i programów specjalistycznych do obsługi graficznej,
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
 • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami dyrektora jednostki.
 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • list motywacyjny pisany odręcznie z załączonym CV (własnoręcznie podpisane),
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie
   z Załącznikiem nr 1),
  • kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
  • kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
   - o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…),
   - o karalności,
   -o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
   - o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
   - zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).

 2. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Rynek nr 8, w terminie do 24 maja 2021 roku w godzinach pracy biblioteki (decyduje data wpływu do biblioteki). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko bibliotekarza”. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  Osoba do kontaktu: Ewelina Marciniak, tel. 17 2276140  lub 17 2276159 (w godzinach od 8.00 do 16.00) lub kontakt e-mailowy: gbp@op.pl
O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one skutecznie zniszczone. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu w Biuletynie Informacji Publicznej, tj.: www.przeclaw.naszabiblioteka.com/bip/ oraz na tablicy ogłoszeń GBP w Przecławiu. 
Dyrektor biblioteki zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn.

 

 

Zdjęcie źródło: https://pixabay.com

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 358 

Galeria zdjęć:


 • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarzaPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu