^
Jesteś tutaj: Strona główna / Dyrektor Żłobka ogłasza nabór na stanowisko pracy opiekun dzieci

Dyrektor Żłobka ogłasza nabór na stanowisko pracy opiekun dzieci

Data powstania: 2021-11-30 09:06
Data modyfikacji: 2021-11-30 09:07

 

DYREKTOR ŻŁOBKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – OPIEKUN DZIECI W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU „PSOTNA ANDZIA" W PRZECŁAWIU

I. WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT:

1) niezbędne:

 1. posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego, pedagoga społeczno- wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub;
 2. ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub;
 3. ukończyła szkolenie nie wcześniej niż dwa lata przed podjęciem zatrudnienia, jako opiekun z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada, co najmniej wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub;
 4. posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280 – godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt.c ;
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki dziecięcej;
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 7. nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego;
 8. nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 9. daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 10. nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 11. posiada obywatelstwo polskie;
 12. posiada nieposzlakowaną opinię;

2) pożądane:

 1. posiada miły i serdeczny stosunek do dzieci;
 2. mile widziane doświadczenie w pracy na tym stanowisku;
 3. jest spokojna i opanowana;
 4. posiada umiejętność pracy w zespole;
 5. posiada zdolności organizacyjne;
 6. zna zasady właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 7. posiada umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 8. posiada umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach,
 9. jest dyspozycyjna, odpowiedzialna, komunikatywna;
 10. mile widziane są predyspozycje artystyczne ( plastyczne, rytmiczne, wokalne );
 11. mile widziane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

3) dodatkowe :

 1. posiada udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć rytmicznych z dziećmi;
 2. posiada udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego;
 3. posiada udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych.


II. OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH NA STANOWISKU OPIEKUN DZIECI :

 • realizowanie zasad i czynności wynikających ze Statutu Samorządowego Żłobka „ Psotna Andzia „w  Przecławiu;
 • przyjmowanie codziennie dzieci i mierzenie temperatury;
 • czuwanie nad bezpieczeństwem, zdrowiem i dobrym samopoczuciem powierzonych wychowanków;
 • wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, a także stałe oddziaływanie wychowawcze na dzieci podczas wykonywania tych zabiegów;
 • zaspokojenie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych dziecka;
 • prowadzenie obserwacji rozwoju powierzonych wychowanków;
 • prowadzenie zajęć zabawowych z dziećmi na podstawie opracowanego planu zajęć;
 • karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach, wyrabianie u dzieci starszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia;
 • odpowiednie przygotowanie dzieci do spania i korzystania ze świeżego powietrza;
 • kontrolowanie stanu zabawek i pomocy dydaktycznych, czuwanie nad ich właściwym użytkowaniem;
 • podejmowanie działań dydaktycznych wpływających na rozwój dziecka;
 • rozwijanie samodzielności oraz wyrabianie prawidłowego nawyku higieny osobistej;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśników;
 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi celem wypracowania wspólnej linii opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o indywidualne potrzeby danego dziecka;
 • stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego dziecka poprzez różne formy aktywności zabawowej, poznawczej, oraz współdziałania w grupie;
 • udzielanie informacji rodzicom / prawnym opiekunom o dzieciach;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku;
 • przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ, HACCP.

III. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 • pracownik ponosi odpowiedzialność za powierzone mu dzieci,
 • pracownik odpowiada za powierzone mu mienie materialne,
 • pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem  i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków opiekuna w żłobku. 


IV. WARUNKI PRACY:

 • nawiązanie stosunku pracy: od zaraz ;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo;
 • wymiar czasu pracy : 1:1 etat tj. średnio 8 godzin dziennie ( 40 tygodniowo);
 • praca wymagająca wysokiego stopnia odpowiedzialności, samodzielności i współpracy z dyrektorem, pozostałym personelem oraz rodzicami/ prawnymi opiekunami dzieci.  

V.  WYMAGANE DOKUMENTY:

 • curriculum Vitae (CV);
 • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (oryginały dokumentów  do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie – załącznik nr. 1;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności w tym jeśli kandydat posiada ukończone szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na powyższym stanowisku – załącznik nr.2;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoba wybrana podczas rozmowy kwalifikacyjnej musi okazać oryginał aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – załącznik nr. 2; 
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych – załącznik nr.2;
 • oświadczenie, że kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym- załącznik nr 3; 
 • oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona- załącznik nr. 3;
 • oświadczenie, że kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi- załącznik nr 3;
 • oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią – załącznik nr. 2;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – załącznik nr.2;
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr.4;
 • inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

VI. DODATKOWE INFORMACJE:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne, należy składać w zamkniętej kopercie z napisem   „ Nabór na wolne stanowisko pracy – opiekun dzieci ” w  sekretariacie Samorządowego Żłobka ,, Psotna Andzia” w Przecławiu , ul. Rynek 8 , 39-320 Przecław ;
 • dokumenty niekompletne, nie będą rozpatrywane;
 • nie przewiduje się procedury odwoławczej od wyniku naboru przeprowadzonego przez dyrektora żłobka.

 

 

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 172 

Galeria zdjęć:


 • Dyrektor Żłobka ogłasza nabór na stanowisko pracy opiekun dzieciPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu