Urząd Miejski w Przecławiu

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnobrzegu o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Dzikowiec
 • Start|
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnobrzegu o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Dzikowiec

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnobrzegu o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Dzikowiec

  Informacja

  Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
  Delegatury w Tarnobrzegu
  z dnia 22 lutego 2023 r.

  o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Dzikowiec

   

  Na podstawie § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 856) informuję o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego w gminie Dzikowiec.

  Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie w terminie do dnia 9 marca 2023 r. (włącznie) do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a/206, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15.

  Zgodnie z § 3 ww. uchwały zgłoszenie dokonuje się na formularzach ustalonych przez Państwową Komisję Wyborczą stanowiących załączniki do ww. uchwały oraz do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi delegatury. Dyrektor delegatury potwierdza kopię za zgodność z oryginałem.

  1. W przypadku pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata;
  2. Dla innych osób kandydujących mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1 - kandydat zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dyrektorowi delegatury oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 5 lat.
  3. Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia można uzyskać, pisząc na adres: tarnobrzeg@kbw.gov.pl
  4. Dyrektor Delegatury
   Krajowego Biura Wyborczego
   Delegatura w Tarnobrzegu
   Elżbieta Koziarska

  Załączniki:

  1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 856),
  2. Wzór zgłoszenia załącznik nr 1 - dla pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
  3. Wzór zgłoszenia załącznik nr 2 - dla innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w załączniku 1.
  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze