^
Jesteś tutaj: Strona główna / Informacje dotyczące odpadów komunalnych z terenu Gminy Przecław

Informacje dotyczące odpadów komunalnych z terenu Gminy Przecław

Data powstania: 2016-06-29 14:38
Data modyfikacji: 2016-06-29 14:39

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław:


Wykaz Przedsiębiorców odbierających odpady komunalne w Gminie Przecław:

 • z terenu nieruchomości zamieszkałych,
 • z terenu nieruchomości niezamieszkałych,
 • w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

Lp.

Nazwa Przedsiębiorstwa

Adres Przedsiębiorstwa

NIP

REGON

1.

DEZAKO Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 30

39-200 Dębica

872-000-36-57

850007171

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94a

26-008 Wola Jachowa

657-105-30-27

291128177

3.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Wolności 44

39-300 Mielec

817-139-65-75

690439247

4.

Zakład Gospodarki Komunalnej Przecław Sp. z o. o.

ul. Wenecka 14

39-320 Przecław

817-182-23-39

830465854

 

 

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z Gminy Przecław.


 Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Przecław: 

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza, Zakład Usług Komunalnych Ostrów 225, 39-103 Ostrów,
 • Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, Kompostownia pryzmowa, Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. Paszyna 62 B, 39-207 Brzeźnica,
 • Składowisko „Kozodrza”, Kozodrza, Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Ostrów 225, 39-103 Ostrów,
 • PGO MB Recycling Sp. z o. o., ul. Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce Zakład Przetwarzania Odpadów – Piekoszów (Zakład Przetwarzania),
 • Trans Południe Sp. z o.o. Podgrodzie 8B, 39-200 Dębica,
 • Krynicki Recykling S.A., ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn,
 • Zakład Uzdatniania Stłuczki Szklanej, Pełkinie 136 A, 37-511 Wólka Pełkińska,
 • N.S. ASTRA Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 13, 39-100 Ropczyce,
 • PHU ANMAR, ul. Krakowska 13, 39-100 Ropczyce,
 • N.S. Recycling, ul. Fabryczna 18, 39-200 Dębica.

Miejsca zagospodarowania odpadów zielonych z terenu Gminy Przecław:

 • N.S. Recycling, ul. Fabryczna 18, 39-200 Dębica,
 • N.S. ASTRA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13, 39-100 Ropczyce,
 • PHU ANMAR, ul. Krakowska 13, 39-100 Ropczyce,
 • Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki, Kompostownia pryzmowa, Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszyna 62 B, 39-207 Brzeźnica.

Miejsca zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Przecław:

Składowisko „Kozodrza”, Kozodrza, Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ostrów 225, 39-103 Ostrów.

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy wymagane poziomy recyklingu.

 

 

 

 

Nazwa wskaźnika

Gmina Przecław

2013

2014

2015

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Wskaźnik osiągnięty

Wskaźnik wymagany przepisami prawa do osiągnięcia

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

18,9%

max.

50%

0%

max.

50%

0%

max.

50%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło

19,3%

min.

12%

20,51%

min.

14%

29,12%

min.

16%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100%

min.

36%

100%

min.

38%

100%

min.

40%

 

 

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów.


Na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, położony w Tuszymie 140 D, 39-321 Tuszyma. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00 (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Zarządzający punktem: DEZAKO Sp. z o.o.

Odpady dostarczone do PSZOK zostają przyjęte po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Przecław (dowodu osobistego, prawa jazdy, kserokopii złożonej deklaracji lub dowodu wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Do punktu można dostarczać nieodpłatnie:

 1. odpady opakowaniowe: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkła i opakowania wielomateriałowe,
 2. odpady komunalnych ulegające  biodegradacji oraz odpady zielone,
 3. przeterminowane leki i chemikalia,
 4. odpady wielkogabarytowe m.in. meble, wózki, rowery itp.,
 5. zużyte baterie i akumulatory,
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 7. zużyte opony z gospodarstw domowych,
 8. odpady zielone,
 9. odpady budowlane i rozbiórkowe  - limit roczny dla 1 gospodarstwa domowego (bez dodatkowej opłaty) wynosi 0,12 m3.

 

 

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:


Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem użytkownika sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest oddanie zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Jednocześnie zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, powinien być on zbierany w sposób selektywny.

Za zbierającego zużyty sprzęt zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późn. zm.) uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkty skupu złomu lub zakład przetwarzania, gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzącego punkt serwisowy oraz sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.

Od 1 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta i gminy Przecław jest organizowana  dwa razy do roku (tzw. wystawka)  przez DEZAKO Sp. z o.o.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonym w Tuszymie 140 D, 39-321 Tuszyma.

 

Zużyte baterie


Duże zagrożenie dla środowiska i zdrowia powodują metale ciężkie zawarte w ogniwach galwanicznych, dlatego baterie po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznymi. Niekontrolowane pozbywanie się zużytych baterii prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych metalami ciężkimi takimi jak rtęć, kadm, ołów.

Zużyte baterie stanowią źródło cennych surowców. Recykling metali w nich zawartych powoduje oszczędność energii zużywanej na wydobycie i przetworzenie kopalin oraz wydzielenie z nich metali. Ponadto stosowanie recyklingu ogranicza zagrożenie dla środowiska, jakie stwarzają metale ciężkie zawarte w bateriach. Gromadzenie tych odpadów niebezpiecznych na wysypiskach prowadzi do rozkładu i kumulacji toksycznych metali w odciekach składowiskowych.

W Polsce jak dotąd podstawowym sposobem recyklingu ogniw jest ich mechaniczne rozdrabnianie, wychwytywanie powstałej frakcji metali, wykorzystywanej w hutnictwie żelaza i stali oraz przerabianie frakcji diamagnetycznej (elementy plastikowe i papierowe) na paliwo alternatywne.

Punkty zbiórki zużytych baterii i przenośnych akumulatorów znajdujące się na terenie Gminy Przecław:

 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Tuszyma 140 D, 39-321 Tuszyma
 2. Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław
 
Autor: Ozimek Wojciech
 
Ilość wyświetleń: 1302Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu