Urząd Miejski w Przecławiu

IV Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
 • Start|
 • IV Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu

IV Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu

  Zapraszamy na IV Sesję Rady Miejska w Przecławiu w dniu 28 czerwca 2024, godz. 09:00

  Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 24 maja 2024 r. i 6 czerwca 2024 r.

  3. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

  4. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

  5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Przecław za 2023 rok.

  6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Przecław za 2023 rok.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przecławia wotum zaufania za 2023 r.

  8. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Instytucji Kultury Gminy Przecław za 2023r - Dom Kultury w Przecławiu.

  9. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Instytucji Kultury Gminy Przecław za 2023r.- Biblioteka Gminna.

  10. Informacja o stanie spółki na 31.12.2023 r. - ZGK Przecław Sp. z o.o.

  11. Informacja o stanie spółki na 31.12.2023r. - Dwa Brzegi Samorządowa Sp. z o.o.

  12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2023 rok.

  13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Przecław za 2023 rok.

  14. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przecław na dzień 31 grudnia 2023 r.

  15. Przedstawienie Uchwały nr 3/12/2024 z dnia 17 kwietnia 2024r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Przecławia sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

  16. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 05.06.2024.r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Przecław za 2023 rok.

  17. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 05.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław za 2023 rok.

  18. Przedstawienie Uchwały nr 3/39/2024 z dnia 10 czerwca 2024r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Przecławia z tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław za 2023 rok.

  19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2023r.

  20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Przecławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Przecław za 2023r

  21. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  22. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze