^
Jesteś tutaj: Strona główna / KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WZORU DEKLARACJI

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WZORU DEKLARACJI

Data powstania: 2015-12-18 15:10
Data modyfikacji: 2015-12-18 15:12

STAWKI

Burmistrz Przecławia informuje, że od 1 stycznia 2016r. następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Przecławiu Nr XI/119/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych, będzie naliczana od gospodarstwa domowego, a jej wysokość uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz od sposobu gromadzenia odpadów.

Gospodarstwo domowe to zespół osób spokrewnionych, spowinowaconych lub niespokrewnionych, które mieszkają razem i wspólnie się utrzymują. Do gospodarstwa domowego zalicza się wszystkie osoby włącznie z konkubinami oraz osobami trzecimi.

Jeśli któraś z osób mieszkających razem oddzielnie się utrzymuje, to osoba ta tworzy odrębne gospodarstwo domowe. Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe.

W przypadku właścicieli nieruchomości zbierających odpady w sposób selektywny miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • dla gospodarstw 1 - osobowych -     8  zł,  
 • dla gospodarstw 2 - osobowych -    16 zł, 
 • dla gospodarstw 3 - osobowych -    24 zł, 
 • dla gospodarstw 4 - osobowych i więcej    -    32 zł. 

Jeżeli odpady nie będą zbierane w sposób selektywny to miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • dla gospodarstw 1 - osobowych -    13 zł, 
 • dla gospodarstw 2 - osobowych -    26 zł, 
 • dla gospodarstw 3 - osobowych -    39 zł,  
 • dla gospodarstw 4 - osobowych i więcej    -    52 zł. 

Osoby zbierające odpady w sposób selektywny płacą mniej od tych, którzy nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, aby naliczały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z tą zasadą.

W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i niedopełnienia przez właściciela nieruchomości tego obowiązku, Burmistrz w drodze decyzji naliczy wyższą stawkę opłaty.

DEKLARACJA

Z dniem 1 stycznia 2016r zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XI/121/2015 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 listopada 2015 r.

W związku z zaistniałą zmianą wymagane jest złożenie przez właścicieli nieruchomości nowej deklaracji do dnia 14 stycznia 2016r., zaznaczając znak „X” w deklaracji w części A pkt 2  poz. „zmiana danych”  oraz pkt 3 poz. „Data zaistnienia zmiany”  - 1 styczeń 2016r. 

Zmianie uległa część D deklaracji „Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami”

Każdy właściciel nieruchomości sam określa rodzaj gospodarstwa domowego właściwego dla siebie zgodnie z definicją, w zależności od ilości zamieszkujących osób i wybiera odpowiednią dla siebie pozycję w deklaracji, w części D.

Przykład:

Jeżeli w danym gospodarstwie domowym zamieszkuje 5 osób to należy wybrać poz. „ 4 osobowych i więcej” i w rubryce „Liczba gospodarstw domowych”  podać liczbę 1. Następnie wpisać miesięczną stawkę opłaty od gospodarstwa domowego w zależności od sposobu gromadzenia odpadów ( selektywna  czy nieselektywna) i właściwej stawki  -  w tym przypadku 32 zł lub 52 zł.  W rubryce „Wysokość miesięcznej opłaty”  zgodnie z wyliczeniem podać kwotę np. 32 zł lub 52 zł.  

W poz. 38 należy wyliczyć wysokość kwartalnej opłaty – kwotę z pozycji „Razem” pomnożyć przez 3 miesiące.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji to wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. Uzasadnione wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji spowodują również wydanie przez Burmistrza Przecławia decyzji określającej wysokość opłaty.

Druki deklaracji są dostępne w budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu w sali Nr 7 „Podatki, odpady komunalne” na parterze budynku oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu w zakładce „Gospodarowanie odpadami komunalnymi - dokumenty do pobrania”

Mieszkańcom będzie udzielana pomoc przy wypełnieniu deklaracji przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przecławiu, w sali Nr 7 „ Podatki, odpady komunalne” na parterze budynku.

Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu  17 5813502

ZMIANA DEKLARACJI:

Zmiana danych, które mają wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. narodziny dziecka, zgon członka rodziny, zamieszkanie nowej osoby na nieruchomości), wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

TERMINY PŁATNOŚCI:

Ustala się nowe terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z uchwałą Nr XI/120/2015 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 listopada 2015 r.

od 1 stycznia 2016r termin wnoszenia opłat za dany kwartał upływa z ostatnim dniem miesiąca kończącego dany kwartał.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, ustala się, iż miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za każdy kwartał „z dołu”, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

 • za I kwartał do 31 marca danego roku,
 • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
 • za III kwartał do 30 września danego roku,
 • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić na przyznany indywidualny rachunek bankowy. Przy wpłatach można korzystać także z bankowości internetowej.

Gmina nie ma obowiązku przypominać o konieczności uregulowania opłat za „odpady komunalne”. Należy samemu zadbać o to, by we wskazanym okresie opłata trafiła na rachunek bankowy gminy.

Brak odpowiednich wpłat spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1277Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu