^
Jesteś tutaj: Strona główna / Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+

Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+

Data powstania: 2021-09-14 14:25
Data modyfikacji: 2021-09-14 14:26

 

BURMISTRZ PRZECŁAWIA

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownika Klubu Senior+ w Przecławiu

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

1) wykształcenie wyższe lub średnie policealne o specjalności pracownika służb społecznych,

2) posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,

3) minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,

4) znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

8) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)

2) znajomość ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),

3) znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

4) posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy z osobami w wieku senioralnym,

5) znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

6) posiadanie prawa jazdy kat. B,

7) zdolności organizatorskie i zarządzania zasobami ludzkimi,

8) komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, dokładność, systematyczność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego analitycznego i logicznego myślenia, wysoka kultura osobista.

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) realizacja zadań statutowych i planów działalności Klubu Senior+,

2) kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior+,

3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

4) zarządzanie majątkiem Klubu Senior+,

5) ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego Klubu Senior+,

6) realizacja programu działalności Klubu Senior+,

7) podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową Klubu Senior+,

8) koordynowanie organizacji samopomocy, wolontariatu na rzecz lokalnej społeczności oraz współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

 1. Warunki pracy:

1) nawiązanie stosunku pracy: październik 2021 r.;

2) forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;

3) wymiar czasu pracy: 1/2 etatu w systemie zadaniowym,

4) miejsce pracy: Przecław, ul. Rynek 2

5) charakterystyka stanowiska pracy:

▪ praca w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku Klubu Senior+, który posiada podjazd i sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

▪ zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku kierowniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowym, przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows,

▪ pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy poniżej 4 godzin w trakcie zmiany roboczej,

 ▪ praca wymagająca przemieszczania się poza stałe miejsce pracy związana z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

UWAGA:

Pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób po raz pierwszy podejmujących pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym – umowa na czas określony na 6 miesięcy).

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W sierpniu 2021 r. jednostka organizacyjna gminy Klub Senior+ zatrudniała dwóch pracowników niepełnoetatowych, nielegitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z załączonym CV,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,

5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia orzeczenia komisji lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,

6) oświadczenie kandydata (załącznik nr 2) :

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”),

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – jak w tytule (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy),

- o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu (załącznik - klauzula informacyjna).

 

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w kolejnych etapach postępowania konkursowego.

Dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ oraz kontaktu i możliwości powiadomienia o etapach i wynikach naboru – danych dotyczących numeru telefonu lub adresu e-mail, zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”, potwierdzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta. 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 24 września 2021 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Przecławia.

Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior+”.

Rozmowa kwalifikacyjna na temat posiadanej wiedzy i koncepcji funkcjonowania Klubu Senior + z kandydatami spełniającymi wymogi formalne odbędzie się w określonym dniu w okresie do dnia 25 września 2021 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu. Informacja o wyznaczonym dniu i godzinie rozmowy z danym kandydatem będzie przekazywana w formie telefonicznej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dokumenty osoby, która ostatecznie zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata do pracy będzie Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.
 3. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
 5. Aplikant posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia lub usunięcia.
 6. Każdy z kandydatów posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 305 

Galeria zdjęć:


 • Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu