^
Jesteś tutaj: Strona główna / Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu

Data powstania: 2023-02-02 13:03
Data modyfikacji: 2023-02-02 13:03

 

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe w zakresie: rachunkowości, finansów, ekonomii, prawa lub administracji;

3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  za umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5)  nieposzlakowana opinia;  

6) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Wymagania dodatkowe :

1)  udokumentowane min. 6.-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem pracodawcy;

2) znajomość obsługi programów firmy SOFTRES „System księgowości podatkowej”;

3) sprawna obsługa programów pakietu biurowego MA Office:

4) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, operatywność, rzetelność, terminowość, elastyczność i umiejętność szybkiego uczenia się;

5) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, dokładność, komunikatywność,

6) umiejętność sporządzania dokumentacji księgowej oraz pism urzędowych, w tym postanowień, decyzji, wezwań, pisania uzasadnień i argumentowania zajmowanego stanowiska w danej sprawie;

7) umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność obsługi trudnego klienta;

8) odporność na stres i pracę pod presją czasu;

9) posiadanie wiedzy m. in. z obszaru ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, o rachunkowości, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw księgowości podatkowej i windykacji:

 • prowadzenie w księgach rachunkowych na kontach analitycznych i szczegółowych podatników pełnej ewidencji i dekretacji operacji finansowo–księgowych, w tym księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zastosowanych ulg podatkowych, a także dokonywanie przeksięgowań;
 • prowadzenie postępowań i wydawanie stosownych postanowień lub decyzji w zakresie dokonywanych wpłat, nadpłat lub zwrotów podatku,
 • kontrola terminowości wpłat zobowiązań podatkowych i wystawianie upomnień;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych przez m.in. wystawianie tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe i należności uboczne, dokonywanie wpisów hipoteki przymusowej lub zastawów skarbowych;
 • bieżąca współpraca z organami egzekucyjnymi i komornikami sądowymi, w tym m.in. sporządzanie informacji podatkowych na wniosek organów egzekucyjnych oraz wydawanie z urzędu zawiadomień o wycofaniu lub ograniczeniu tytułów wykonawczych;
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych z wykonania dochodów podatkowych (w tym Rb-27S i Rb-N);
 • przeprowadzanie inwentaryzacji podatków lokalnych (zaległości i nadpłat) oraz tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizacyjnych należności,
 • ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych oraz wydawanie tych zaświadczeń;
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ulg podatkowych, w tym: rozłożeń na raty i odroczeń zapłaty podatków, bądź zaległości podatkowych;
 • przeprowadzanie kontroli podatkowej u podatników w celu sprawdzenia czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 • okresowo - obsługa klientów w zakresie składanych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 1. Warunki pracy:
 • nawiązanie stosunku pracy: marzec 2023 r.;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30 do 14.30;
 • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
 • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
 • charakterystyka stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze w budynku nie posiadającym windy, ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, w pokoju wieloosobowym,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 6 godzin w trakcie zmiany roboczej,
 • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
 • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. 6 miesięcy, a następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
 • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie
   z Załącznikiem nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
  • o karalności,
  • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
  • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).

7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).     

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia
  do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany
  do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
 • RODO - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
  do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 14 lutego 2023 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru
na  stanowisko urzędnicze d/s księgowości podatkowej i windykacji ”.
          

 1. Pozostałe informacje:
 • Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
 • Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).
 • terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
 • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych
  w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.
 • Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn.

 

                                                                                    BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
                                            
                                                                                                Renata Siembab

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 847 

Galeria zdjęć:


 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu