Urząd Miejski w Przecławiu

Nabór wniosków RPOZ z dnia 14.03.2023
 • Start|
 • Nabór wniosków RPOZ z dnia 14.03.2023

Nabór wniosków RPOZ z dnia 14.03.2023

   

  W związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków oraz zgodnie z Uchwałą Nr LII/447/2023 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Przecław ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych.

  1. Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona na finansowanie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
  3. Wnioskodawca może złożyć wniosek w ramach jednego z poniższych limitów:
  • do 150 tys. zł.
  • do 500 tys. zł.
  • do 3,5 mln zł.
  1. Wysokość dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi do
   98 proc., wartości zadania inwestycyjnego.
  2. Ubiegający się o dotację musi złożyć wniosek na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LII/447/2023 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 24 lutego 2023r.
  3. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 14 marca 2023r. do 24 marca 2023r. osobiście w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Przecławiu: /umprzeclaw/skrytka. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Przecławiu.
  4. Złożone wnioski podlegają weryfikacji przez Komisję do weryfikacji wniosków.
  5. Wniosek podlegał będzie ocenie formalnej oraz merytorycznej.
  6. Kryteria merytoryczne:
  7. Kategoria zabytku (5-10 pkt)
  • Wpisany w rejestr zabytków: 10 pkt.
  • Wpisany w gminnej ewidencji zabytków: 5 pkt.
  1. Stopień przygotowania dokumentacyjnego do realizacji zakresu zadania inwestycyjnego określonego we wniosku (0-10 pkt.)
  • Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku: 10 pkt.
  • W przypadku braku ww. decyzji opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na temat zakresu planowanych prac budowlanych lub konserwatorskich przy zabytku wydana na podstawie programu prac konserwatorskich lub projektu budowlanego: 7 pkt.
  • W przypadku prac przy zabytku ruchomym: program prac konserwatorskich podpisany przez osobę uprawnioną do jego opracowywania: 5 pkt.
  • W przypadku prac przy zabytku nieruchomym : projekt budowlany: 5 pkt.
  • W przypadku braku programu prac konserwatorskich lub projektu budowlanego: wytyczne konserwatora zabytków dotyczące zakresu prac budowlanych lub konserwatorskich przy zabytku: 2 pkt.
  • Brak dokumentacji: 0 pkt.
  1. Wykaz prac lub robót przy zabytku w okresie ostatnich 3 lat (0 albo 5 pkt)
  • Tak: 5 pkt
  • Nie: 0 pkt.
  1. Przyznanie dotacji będzie zależało od otrzymania przez Gminę Przecław dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. Decyzję o wpisie do rejestru zabytków z zastrzeżeniem, ze obowiązek ten nie dotyczy zabytku wpisanego jedynie do gminnej ewidencji zabytków.
  2. Aktualna decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem o dotację lub zalecenia konserwatorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycząca prac przy zabytku w przypadku zabytków wpisanych jedynie do gminnej ewidencji zabytków.
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem (aktualny odpis z księgi wieczystej, w przypadku braku księgi wieczystej nieruchomości-wypis rejestru gruntów).
  4. Kosztorys wraz z harmonogramem planowanych prac.
  5. Aktualne pozwolenie na budowę gdy wniosek dotyczy prac lub robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

  UWAGA!

  Ze względu na krótki termin składania wniosków wynikający z ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i konieczności przygotowywania przez gminę stosownych uchwał: w 2023 roku- w sytuacji, gdy na etapie składania wniosków podmiot ubiegający się o dotację nie dysponuje  pozwoleniem na budowę lub/i decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem dopuszcza się złożenie oświadczenia o dostarczeniu tych dokumentów w terminie do 7 miesięcy od daty uzyskana przez gminę promesy wstępnej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków). O terminie uzyskania promesy Wnioskodawca zostanie poinformowany pismem.

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze