Urząd Miejski w Przecławiu

Nieruchomości przeznaczone do zbycia Podole
 • Start|
 • Nieruchomości przeznaczone do zbycia Podole

Nieruchomości przeznaczone do zbycia Podole

  Formularz:


  Osoba: Krzysztof

  Temat:  Nieruchomości przeznaczone do zbycia Podole

  Pytanie:  Dzień dobry! Mam trzy pytania do Pani Burmistrz: Jaki jest cel sprzedaży blisko 5 hektarów lasu w miejscowości Podole, który kiedyś stanowił mienie gromadzkie ? Na co zostaną przeznaczone środki ze sprzedaży ? Dlaczego nie zostało zorganizowane zebranie mieszkańców miejscowości Podole w celu konsultacji i opinii nt. sprzedaży ? ( jak wiadomo przed wejściem w życie ustawy to mienie stanowiło majątek gromady czyli tak naprawdę mieszkańców wsi Podole ). 


   Odpowiedź:


  Szanowny Panie,

  Przeznaczone do zbycia działki położone w Podolu powstały z nieruchomości nabytej przez Gminę Przecław na podstawie decyzji Wojewody Rzeszowskiego znak : P.VI-701960/78 z dnia 24.11.1992 r. Przed wydaniem ww. decyzji prowadzone było postępowanie administracyjne w trakcie którego ustalono, że na dzień 27.05.1990 roku nieruchomość ta stanowiła mienie gminne  wsi Podole należące do Gminy Przecław. W trakcie prowadzonego postępowania sporządzono spis mienia gminnego obejmujący m.in. wskazaną w piśmie nieruchomość, który był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Zarządu Gminy w Przecławiu przez okres od 30.04.1992 r. do dnia 29.05.1992 r. O wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu i możliwości zgłaszania zastrzeżeń do komisji inwentaryzacyjnej, zainteresowani zostali powiadomieni przez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Gminy w Przecławiu. W okresie wyłożenia spisu do wglądu nie zgłoszono zastrzeżeń do komisji inwentaryzacyjnej. Ponadto, od wydania decyzji przyznającej własność nieruchomości Gminie Przecław nie zostało złożone odwołanie , decyzja ta z dniem 15.01.1993 r. stała się ostateczna, a na jej podstawie dokonano wpisów do księgi wieczystej.

  Uchwałę nr XVIII/130/2012 w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości radni Rady Miejskiej w Przecławiu podjęli dnia 21 czerwca 2012 r. – przypominam, że informacje o terminie sesji oraz informacje dotyczące podejmowanych przez radę uchwał są jawne
  i dostępne dla każdego, wstęp na obrady jest nieograniczony i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany. Pierwsze zbycia działek powstałych z przedmiotowej nieruchomości w wyniku podziału zatwierdzonego w 2014 r. decyzją ówczesnego Burmistrza Przecławia dokonywane były na podstawie ww. uchwały. Czynności te nie zostały zaskarżone, co do ogłoszonych i przeprowadzonych postepowań  nikt nie zgłosił sprzeciwu. 

  Aktualna decyzja o ponownym przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowych działek podyktowana była względami ekonomicznymi (prowadzenie przez Gminę gospodarki leśnej na takim areale jest mało efektywne) oraz wpływającymi do urzędu wnioskami mieszkańców Podola o sprzedaż przedmiotowych działek. Mając na uwadze, że nieruchomość co do której zbycia  rada wyraziła zgodę w 2012 r. uległa kilkukrotnemu podziałowi, przygotowano projekt uchwały w której opisano poszczególne działki przeznaczone do zbycia wskazując ich aktualne powierzchnie, kształt, a także sposób zagospodarowania i w ramach współdziałania z Radą Miejską w zakresie gospodarowania mieniem gminnym - przedłożono do procedowania na sesji w  24.02.2023 r. Projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą Rady Miejskiej w Przecławiu .  W trakcie obrad rady nikt ze zgromadzonych na sali radnych, sołtysów i mieszkańców – nie wniósł zastrzeżeń co do zasadności zbycia przedmiotowych działek. Ponadto, na przestrzeni lat 2018-2023  wszelkie głosy wpływające do urzędu związane z przedmiotową nieruchomością dotyczyły głównie chęci nabycia przedmiotowych działek przez mieszkańców Gminy. Mając na uwadze powyższe podano do publicznej wiadomości informację o sprzedaży działek o nr ewid. : 546/16, 546/15, 546/14, 546/13, 546/12, 546/11, 546/10, 546/9, 546/7, 546/26, 546/27 położonych w Podolu.
  W opublikowanym dnia 11.09.2023 r. wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia - zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2023 r., poz. 344, ze zm.) wskazana jest informacja, że osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia ww. działek, spełniające określone w przepisach warunki mogą wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Przecławia o jej nabycie. W szczególności z wnioskiem może wystąpić osoba której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
  z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, a także osoba będąca poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jej spadkobiercą. Termin do złożenia wniosku upływa z dniem 13.11.2023 r. Jeżeli w ustawowo przewidzianym terminie wpłynie do urzędu ww. wniosek poparty stosowną dokumentacją, zostaną podjęte przewidziane prawem czynności, a informacje o nich będą podawane do publicznej wiadomości. W przeciwnym wypadku procedura zbycia działek będzie kontynuowana, a uzyskane ze zbycia dochody zostaną przeznaczone na realizacje zadań własnych gminy, w tym m.in. zadań inwestycyjnych oraz niezbędnych wkładów własnych do pozyskanych środków zewnętrznych.

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze