^
Jesteś tutaj: Strona główna / OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Podkarpackiego

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Podkarpackiego

Data powstania: 2019-12-20 12:30
Data modyfikacji: 2019-12-20 12:30

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.)

zawiadamiam

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu, w siedzibie Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (pokój Nr 401 i 404) i umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.bip.podkarpackie.pl> w zakładce Urząd Marszałkowski Sprawy do załatwienia> Rolnictwo i ochrona środowiska> Podział województwa podkarpackiego na obwody łowieckie.

Termin i sposoby składania uwag:

1.      Uwagi do projektu można składać w terminie od 30 grudnia 2019 r. do 20 stycznia 2020 r., przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi, które wpłynęły do Urzędu w terminie przeznaczonym na wnoszenie uwag. Uwagi wniesione po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

2.      Uwagi w zakresie do projektu, może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem.

3.      Uwagi wnosi się na piśmie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do obwieszczenia.

4.      Przyjmowanie uwag do projektu będzie odbywać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w Sekretariacie Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pokój Nr 319.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; na adres rolnicłwo@podkarpackie.pl.

1.      Nieuwzględnione przez Marszałka Województwa Podkarpackiego uwagi rozpatruje Sejmik Województwa Podkarpackiego.

2.      Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.


 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 166


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Unia Europejska

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu