^
Jesteś tutaj: Strona główna / Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych

Data powstania: 2020-01-03 14:34
Data modyfikacji: 2020-01-03 14:35

Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Burmistrz Przecławia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych, realizowanym w trybie ww. ustawy.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
  3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić tylko 1 kandydata.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Zadania Komisji Konkursowej:

Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz sporządza protokół z prac komisji.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli:

  • Żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej,
  • Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,
  • Wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu podstawie art. 15 ust 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dokonany zostanie w drodze Zarządzenia Burmistrza o powołaniu Komisji Konkursowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotów zgłaszających) wraz z załącznikami należy składać do dnia 20 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.

 

Burmistrz

Renata Siembab

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 595Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu