^
Jesteś tutaj: Strona główna / Obwieszczenie Burmistrza Przecławia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII, IX, X i XI Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przecław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Przecławia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII, IX, X i XI Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przecław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data powstania: 2021-09-24 09:32
Data modyfikacji: 2021-09-24 09:53

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRZECŁAWIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „VII, IX, X i XI Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przecław” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku uchwałą nr XXXVIII/341/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław, uchwałą nr XLII/367/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław, uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia X zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław oraz uchwałą nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia XI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu VII, IX, X i XI Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przecław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 września 2021 r. do 14 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, w pokoju nr 12A w godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu https://bipgminaprzeclaw.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie VII, IX, X i XI Zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, na Sali Obrad piętro II o godz. 1200.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie VII, IX, X i XI Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi.

Uwagi dotyczące projektu VII, IX, X i XI Zmiany Studium należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław lub przesłać na podany adres lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: urzadmiejski@przeclaw.org lub poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2021 r.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.) na adres e-mail: urzadmiejski@przeclaw.org, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2021 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Przecławia.

 

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 170Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu