Urząd Miejski w Przecławiu

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych
 • Start|
 • Otwarty konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r.zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

  Zarządzenie 37/2016


   

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z póź. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustrawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych z zakresu:

  - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

  - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

  - ochrony i promocji zdrowia,

  - upowszechniania kultury fizycznej,

  - w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

  Pliki do pobrania

  WZÓR OFERTY

  OPIS FAKTUR

  PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2016

  SPRAWOZDANIE - WZÓR

  UMOWA WZÓR

  USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

  ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE

  ZAŁĄCZNIK NR 5 - INFORMACJA FINANSOWA

  ZARZĄDZENIE NR 14/2016

  ZARZĄDZENIE NR 15/2016


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze