^
Jesteś tutaj: Strona główna / Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Tuszyma w miejscowościach Przecław, Błonie, Podole, Kiełków, Zaborcze, Wyłów i Łączki Brzeskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Tuszyma w miejscowościach Przecław, Błonie, Podole, Kiełków, Zaborcze, Wyłów i Łączki Brzeskie.

Data powstania: 2019-11-18 16:40
Data modyfikacji: 2019-11-18 16:40

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Tuszyma w miejscowościach Przecław, Błonie, Podole, Kiełków, Zaborcze, Wyłów i Łączki Brzeskie i nakazuje Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław, Przemysłowa 10:

  1. Skutecznie poinformować odbiorców wody z ww. wodociągu w miejscowościach Przecław, Błonie, Podole, Kiełków, Zaborcze, Wyłów i Łączki Brzeskie o braku przydatności wody do spożycia oraz dopuszczeniu wody do używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
  2. Podjąć skuteczne działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody dostarczanej do miejscowości Przecław, Błonie, Podole, Kiełków, Zaborcze, Wyłów i Łączki Brzeskie oraz zapewnienie wody odpowiadającej pod względem mikrobiologicznym wymaganiom

określonym w załączniku nr 1A tabela 1 i nr 1C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), tj. spełnić wymagania mikrobiologiczne odnośnie parametrów: enterokoki w 100 ml, bakterii grupy coli w 100 ml oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C w 1 ml, co powinno być potwierdzone stosownymi wynikami badań laboratoryjnych.

  1. Zapewnić odbiorcom wodę przydatną do spożycia przez ludzi do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych oraz powiadomić odbiorców o punktach jej poboru lub zapewnić wodę konfekcjonowaną.
  2. Wykonywać badania wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej i przekazywać sprawozdania z badań do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.
  3. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mielcu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza miasta i gminy.
  4. Uiścić opłatę za wykonane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego czynności kontrolne w kwocie 479 zł (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt dziewięć) gotówką w kasie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu lub przelewem na konto: NBP O/O Rzeszów- Nr konta bankowego 65101015280013422231000000 w terminie 7 dni od daty kiedy decyzja stanie się ostateczna. Przy wpłacie podać w tytule znak sprawy.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w punkcie 1, 2 i 3 na podstawie art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności niniejszej decyzji.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 685 

Galeria zdjęć:


  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Tuszyma w miejscowościach Przecław, Błonie, Podole, Kiełków, Zaborcze, Wyłów i Łączki Brzeskie.
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu