^
Jesteś tutaj: Strona główna / Powszechny Spis Rolny 2020 – informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Przecław

Powszechny Spis Rolny 2020 – informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Przecław

Data powstania: 2020-06-16 12:49
Data modyfikacji: 2020-06-16 12:56

Burmistrz Przecławia  – Gminny Komisarz Spisowy działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w Gminie Przecław.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Przecław,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:

 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności
  w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 1. Rachmistrza terenowego powołuje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego. W przypadku tej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów na rachmistrzów terenowych w teście po szkoleniu, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 2. Rachmistrz dokonywać będzie spisu na urządzeniu mobilnym.

 3. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 4. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. 2);
 • Podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (zał. 3).

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. na adres: Urząd Miejski
  w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu (I piętro),
  w godzinach pracy Urzędu.
  Na kopercie należy zamieścić dopisek „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”
  Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 17/227 67 36.

 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

                                                                                             Burmistrz Przecławia
                                                                                             Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                             Renata Siembab

 

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 631 

Galeria zdjęć:


 • Powszechny Spis Rolny 2020 – informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie PrzecławPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu