^
Jesteś tutaj: Strona główna / Powszechny Spis Rolny 2020 – informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Przecław

Powszechny Spis Rolny 2020 – informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Przecław

Data powstania: 2020-06-16 12:49
Data modyfikacji: 2020-06-16 12:56

Burmistrz Przecławia  – Gminny Komisarz Spisowy działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w Gminie Przecław.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Przecław,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:

 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności
  w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 1. Rachmistrza terenowego powołuje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego. W przypadku tej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów na rachmistrzów terenowych w teście po szkoleniu, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 2. Rachmistrz dokonywać będzie spisu na urządzeniu mobilnym.

 3. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 4. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. 2);
 • Podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (zał. 3).

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. na adres: Urząd Miejski
  w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu (I piętro),
  w godzinach pracy Urzędu.
  Na kopercie należy zamieścić dopisek „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”
  Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 17/227 67 36.

 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

                                                                                             Burmistrz Przecławia
                                                                                             Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                             Renata Siembab

 

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 491 

Galeria zdjęć:


 • Powszechny Spis Rolny 2020 – informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie PrzecławPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Unia Europejska

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu