^
Jesteś tutaj: Strona główna / PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

Data powstania: 2017-10-23 10:12
Data modyfikacji: 2017-10-23 10:12

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

projektu Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

 1. Przedmiot i podstawa prawna konsultacji

Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie art. 3 Uchwały Nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w celu poznania uwag i opinii  dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje w sprawie przedmiotowego projektu uchwały ogłoszone zostały Zarządzeniem Burmistrza  nr 87.2017 z dnia 13 września 2017 r.  w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2018.  

 1. Cel konsultacji

Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu Programu Współpracy na rok 2018 i uzyskanie opinii, uwag, bądź propozycji zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

 1. Termin konsultacji

Termin konsultacji ustalono od 14 września do 13 października 2017 r.

 1. Przebieg i formy konsultacji

W ramach konsultacji:

 • zamieszczono ogłoszenie o konsultacjach Programu na stronie internetowej UM w Przecławiu,
 • umieszczono ogłoszenie o konsultacjach Programu w Biuletynie Informacji Publicznej
 • umieszczono ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Przecławiu,
 • przesłano listownie projekt Programu do podmiotów uprawnionych.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie pisemnej. Uwagi i propozycje przyjmowane były na Formularzu konsultacji, będącym załącznikiem do Zarządzenie Burmistrza Przecławia Nr 87.2017 w poprzez adres poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Wydział Promocji i Rozwoju Gminy.

 1. Wyniki konsultacji

W toku konsultacji swoje propozycje oraz uwagi i opinie przedstawiło 4 organizacje pozarządowe:

 • Stowarzyszenie „Kobiety z Pomysłem” z Rzemienia,
 • Fundacja „Fundusz Lokalny Dwa Brzegi”
 • Fundacja Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju
 • Ludowy Klub Sportowy TEAM Przecław

 

Propozycje i uwagi przedstawione w złożonych przez powyższe organizacje Formularzach konsultacji przedstawione są w tabeli poniżej.

 

 

 

 

Zestawienie uwag i opinii

Lp

Podmiot zgłaszający uwagę/opinię

Propozycje, uwagi , uzasadnienie

Odpowiedź/stanowisko/komentarz

1

Fundacja „Fundusz Lokalny Dwa Brzegi”

Ul. Wenecka

39-320 Przecław

Rozdział 5

Pkt 3

 

Sugerowana treść dodania zapisu:

b) szkolenie, doradztwo, wizyty studyjne dla członków organizacji pozarządowych w celu wzmocnienia ich potencjału merytorycznego i osobowego

 

Uzasadnienie:

Szkolenia byłyby odpowiedzią na konkretne zgłoszone potrzeby np. w zakresie prowadzenia ngo, księgowości, pozyskiwania funduszy itp.

 

 

Rozdział 5

Pkt 2

 

Sugerowana treść dodania zapisu:

c) rozwój działalności organizacji pozarządowych oraz aktywności wspólnoty lokalnej poprzez zapewnienie wkładu własnego w zadaniach przez nie realizowanych

 

Uzasadnienie:

Zdecydowana większość funduszy zewnętrznych wymaga wniesienia wkładu własnego w formie finansowej, co stanowi barierę dla lokalnych organizacji w pozyskiwaniu tych funduszy.

 

 

 

W Rozdziale 5 pkt 3 Programu współpracy na rok 2018 dodano proponowany zapis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponowana uwaga nie została uwzględniona.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Fundacja Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju

Ul. Grunwaldzka 18

39-340 Padew Narodowa

 

Rozdział 5

 

Sugerowana treść dodania zapisu

- Ochrona i profilaktyka zdrowotna, promocja zdrowia

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Uzasadnienie:

Otwarte maratony terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Przecław. Konsultacje i wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

 

 

W Rozdziale 5 Programu współpracy na rok 2018 uwzględniono jako pkt 8 obszar współpracy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

3

Stowarzyszenie „Kobiety z Pomysłem”

Rzemień 239

39-320Rzemień

Sugerowana treść dodania zapisu

Profilaktyka i promocja zdrowia.

Informacja i promocja w zakresie zachowań prozdrowotnych (w tym profilaktyka raka piersi, raka szyjki macicy, zwyrodnienia, pierwsza pomoc)

 

Uzasadnienie:

Na podstawie dzisiejszej wiedzy na temat czynników mających związek z większym ryzykiem zachorowania na raka piersi można modyfikować czy eliminować pewne niekorzystne zachowania, zwiększając prozdrowotną świadomość kobiet.

 

 

Sugerowana treść dodania zapisu:

Aktywizacja społeczna ludzi starszych

Spotkania integracyjne

 

Uzasadnienie:

Kultywowanie różnorodnych form życia towarzyskiego wśród starszego pokolenia , zapobieganie zamknięciu się na życie społeczne, ograniczaniu kontaktów międzyludzkich jedynie do życia rodzinnego.

 

 

W Rozdziale 5 Programu współpracy na rok 2018 uwzględniono jako pkt 7 obszar współpracy  w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapis dotyczący aktywizacji seniorów został dodany w pkt 2 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

4

Ludowy Klub Sportowy TEAM Przecław

Ul. Wenecka 10

39-320 Przecław

Rozdział 5 pkt 6

Sugerowana treść zmiany/dodania zapisu:

a)      Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa, w szczególności poprzez organizowanie zajęć , warsztatów, konkursów, wyjazdów i imprez turystycznych dotyczących walorów turystycznych Gminy Przecław.

 

Uzasadnienie:

Rozwój turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Przecław, popularyzacja walorów Gminy.

 

 

Rozdział 5

Sugerowana treść zmiany/dodania zapisu:

Wypoczynek dzieci i młodzieży

 

Uzasadnienie:

Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.

 

W Rozdziale 5 Programu współpracy na rok 2018 zaktualizowano pkt 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Rozdziale 5 Programu współpracy na rok 2018 dodano pkt 9 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 Przecław, 20.10.2017 r.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 361Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu