^
Jesteś tutaj: Strona główna / Protokół z przebiegu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Protokół z przebiegu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Data powstania: 2018-10-11 10:11
Data modyfikacji: 2018-10-11 10:11

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

projektu Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

  1. Przedmiot i podstawa prawna konsultacji

Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie art. 3 Uchwały Nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w celu poznania uwag i opinii  dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Konsultacje w sprawie przedmiotowego projektu uchwały ogłoszone zostały Zarządzeniem Burmistrza  nr 103.2018 z dnia 11 września 2018 r.  w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2019.  

  1. Cel konsultacji

Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu Programu Współpracy na rok 2019 i uzyskanie opinii, uwag, bądź propozycji zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

  1. Termin konsultacji

Termin konsultacji ustalono od 14 września do 8 października 2018 r.

  1. Przebieg i formy konsultacji

W ramach konsultacji:

  • zamieszczono ogłoszenie o konsultacjach Programu na stronie internetowej UM w Przecławiu,
  • umieszczono ogłoszenie o konsultacjach Programu w Biuletynie Informacji Publicznej
  • umieszczono ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Przecławiu,
  • przesłano listownie projekt Programu do podmiotów uprawnionych.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie pisemnej. Uwagi i propozycje przyjmowane były na Formularzu konsultacji, będącym załącznikiem do Zarządzenie Burmistrza Przecławia
Nr 103.2018 w poprzez pocztę elektroniczną, listownie lub osobiście w Urzędzie Miejskim
w Przecławiu.

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Wydział Promocji i Rozwoju Gminy.

  1. Wyniki konsultacji

W toku konsultacji swoje propozycje oraz uwagi i opinie przedstawiła 1 organizacja pozarządowa:

  • Klub Seniora „Złoty Wiek” w Przecławiu

Propozycje i uwagi przedstawione w złożonym przez powyższą organizację Formularzu konsultacji przedstawione są w tabeli poniżej.

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 290Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu