^
Jesteś tutaj: Strona główna / UWAGA! Przetarg na sprzedaż działek w Rzemieniu

UWAGA! Przetarg na sprzedaż działek w Rzemieniu

Data powstania: 2020-10-06 07:38
Data modyfikacji: 2020-10-06 07:40

 

 

                                                                             

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przecław, dnia 06.10.2020 r.  

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2014 r., poz.1490/ Burmistrz Przecławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław, położonych w miejscowości Rzemień, gmina Przecław, to jest :

Działki 576/13, o pow. 0,1497 ha, niezabudowanej, nieobciążonej - cena wywoławcza 74.850,00 zł - wadium 3750,00 zł

Działki 576/15, o pow. 0,1554 ha, niezabudowanej, nieobciążonej - cena wywoławcza 77.700,00 zł - wadium 3900,00 zł

Działki 576/17, o pow. 0,1613 ha, niezabudowanej, nieobciążonej - cena wywoławcza 80.650,00 zł - wadium 4050,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Podatek ten w wysokości 23% będzie doliczony do ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu.

Działki 576/13, 576/15, 576/17 zlokalizowane są w północnej części miejscowości, na wschód od drogi wojewódzkiej. Usytuowane są w terenach zabudowanych, o mało intensywnej zabudowie. Otoczenie stanowią nieruchomości użytkowane rolniczo i nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi. Uzbrojenie znajduje się na sąsiednim terenie. Działki posiadają dostęp do drogi gminnej wewnętrznej o nawierzchni częściowo utwardzonej kamieniem. Mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 22.03.2010 r., nr XLII/297/2010 :

- działki 576/13, 576/15,  576/17  położone są w terenie oznaczonym symbolem 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla ww. działek Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00078755/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu (sala narad). Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu najpóźniej do dnia 12  listopada 2020 r., przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przecławiu - Bank Spółdzielczy w Przecławiu nr 62 9184 0004 2001 0000 0286 0003. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która przetarg przegra wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Niezbędną dla realizowania inwestycji infrastrukturę nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. Burmistrz Przecławia może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przecławiu, tablicach wszystkich sołectw Gminy Przecław, na stronie internetowej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu. Szczegółowe informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przecławiu pokój nr 13 C lub pod nr telefonów (17) 2276711, (17) 2276720  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

 

 

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 1301 

Galeria zdjęć:


  • Wykrzyknik.
  • Mapa z działką do sprzedaży.Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu