Urząd Miejski w Przecławiu

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białym Borze
 • Start|
 • Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białym Borze

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białym Borze

  Przecław, 28.02.2023 r.

  O G Ł O S Z E N I E

  Na podstawie  art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz.2213, t.j.)

  Burmistrz Przecławia

  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białym Borze, gmina Przecław, powiat mielecki, województwo podkarpackie, składającej się z działek o nr ewid. : 457/3 o powierzchni 0.0066 ha, 457/6 o powierzchni 0.0485 ha, objętych Kw. Nr TB1M/00088520/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu

  Ww. nieruchomość zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Gminy Przecław w odległości ok. 7 km od centrum Przecławia, w sąsiedztwie gruntów zabudowanych. Nieruchomość posiada nieregularny kształt, teren płaski, uporządkowany, niezagospodarowany, z dostępem do drogi publicznej. Ze względu na kształt i położenie ww. działki
  stanowią całość gospodarczą i są wykorzystywane jako dojazd do trzech graniczących z nimi nieruchomości.

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przecław dotyczący terenu na którym zlokalizowana jest ww. nieruchomość - stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. Zgodnie z ewidencją gruntów ww. działki oznaczone są użytkiem PsVI. Cena wywoławcza brutto – 7 600,00 zł Wadium : 380,00 zł

  Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2023 r. o godzinie 1000
  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu (sala narad).

  Uzasadnienie wyboru formy przetargu :  Położenie, kształt i dotychczasowy sposób użytkowania sprawia, że ww. działki stanowią całość gospodarczą. Cechy te również uniemożliwiają wykorzystanie nieruchomości pod jakąkolwiek inwestycję. Nieruchomość ta od wielu lat służy tylko i wyłącznie właścicielom nieruchomości przyległych, którzy wykorzystują ją jako dojazd do swoich nieruchomości.  Mając na uwadze powyższe, nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

  Ograniczenia i zobowiązania

  W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych,  to jest właściciele działek o nr ewid. 493/2, 494/2, 496/1 położonych w Białym Borze, gm. Przecław

  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest :  

  - złożenia pisemnego zgłoszenia do udziału w przetargu do dnia 03 kwietnia 2023 r. (zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przecławiu wzór zgłoszenia - załącznik nr 1 )   

  - wpłata wadium w wysokości 380,00 zł najpóźniej do dnia 03 kwietnia 2023 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego
  w Przecławiu - Bank Spółdzielczy w Przecławiu nr 62 9184 0004 2001 0000 0286 0003. (Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek).

  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która przetarg przegra wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

  Forma nabycia nieruchomości – na własność za cenę osiągniętą w przetargu. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

  Z uwagi na dotychczasowy sposób wykorzystywania nieruchomości nabywca wyłoniony w drodze przetargu będzie zobowiązany do ustanowienia w umowie sprzedaży nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przejazdu, przechodu i przegonu  przez nabytą nieruchomość (całą jej długością i szerokością) na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości sąsiednich.

  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów czynności notarialnych i opłat sądowych.

  Koszt ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości ponosi nabywca.

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu, w BIP oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, w dniu 04 kwietnia 2023 r.

  Osoby przystępujące do przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby prawne przedkładają komisji przetargowej pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

  W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda nieobecnego małżonka na składanie w jego imieniu oświadczeń zmierzających do nabycia ww. nieruchomości, w drodze niniejszego przetargu.

  W przypadku rozdzielności majątkowej, uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego powyższy fakt.

  W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

  Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Przecławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacji udziela Wydział Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przecławiu, tel. (17) 227- 67 -11.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Goniec Przecławski

  Unia Europejska

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze