Urząd Miejski w Przecławiu

Regulamin szlaku konnego
 • Start|
 • Regulamin szlaku konnego

Regulamin szlaku konnego

                     „Regulamin  korzystania ze szlaku konnego przebiegającego na  terenie Gminy Ostrów i Gminy Przecław  oraz terenie Zarządzanym przez Nadleśnictwo Tuszyma”

   

  Las i tereny gminne  pełnią  wiele funkcji i zaspokajają potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplać jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego.

  1. Leśny szlak konny przeznaczony jest do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam gdzie pozwalają na to warunki terenowe, również zaprzęgów konnych.
  2. Przed skorzystaniem ze szlaku konnego, każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem korzystania ze szlaku konnego.
  3. Gmina Przecław, Gmina Ostrów  oraz  Nadleśnictwo  Tuszyma  nie są Organizatorami  turystyki konnej.    
  4. Szlak służy turystycznemu i rekreacyjnemu użytkowaniu koni wierzchowych. Szlak ten ma charakter terenowy (crossowy) i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność.
  5. Każdy dorosły użytkownik korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna. Zabrania się jeździectwa rekreacyjnego bez opieki osobom w wieku do 18 lat.
  6. Za bezpieczeństwo zorganizowanej grupy turystów konnych odpowiada prowadzący grupę (lider)
  7. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym należy uzyskać zgodę Gminy Ostrów i Gminy Przecław oraz  Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuszyma. Za bezpieczeństwo uczestników imprezy odpowiada Organizator.
  8. Poruszanie się po szlaku dozwolone jest od świtu do zmroku w warunkach dobrej widoczności.
  9. Jazda konna dopuszczona jest jedynie po wyznaczonych do niej drogach, ścieżkach i placach.
  10. Zjeżdżanie poza specjalnie oznakowany szlak dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia i zdrowia, alarmu o pożarze lasu, w celu ominięcia powstałych przeszkód).
  11. Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma oraz Wójt Gminy Ostrów i Burmistrz Miasta Przecław mogą  udzielić  pisemnego zezwolenia grupom zorganizowanym na poruszanie się końmi wierzchowymi poza szlakiem w określonym miejscu i czasie.
  12. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób.
  13. W razie pojawienia się na trasie szlaku przeszkód lub zagrożeń dla życia lub zdrowia, należy bezzwłocznie powiadomić administrację leśną i gminną oraz powstrzymać się od dalszego użytkowania szlaku.
  14. Zabrania się korzystania ze szlaku w czasie burz i innych ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, zagrażających zdrowiu i życiu.
  15. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.
  16. Oznakowanie szlaku konnego stanowią obowiązujące oznakowania na białym tle.
  17. Użytkownik szlaku przed skorzystaniem z niego zobowiązany jest do pozyskania informacji o czynnościach utrudniających i/lub uniemożliwiających korzystania z całej trasy szlaku lub jej części, m.in. o prowadzonej ścince drzew i wywozie drewna, remoncie dróg, polowaniach zbiorowych, wprowadzeniu zakazu wstępu do lasu.
  18. Informacje powyższe należy uzyskać odpowiednio:

  a) od Leśniczego lub Podleśniczego, telefonicznie;

  - Leśnictwo Kamionka (na mapie trasa oznaczona kolorem różowym),

  - Leśnictwo Sokole (na mapie trasa oznaczona kolorem fioletowym)

  - Leśnictwo Niwiska (na mapie trasa oznaczona kolorem żółtym),

  Dane kontaktowe: Nadleśnictwo Tuszyma 39-321 Tuszyma 147, tel. 17 5813111 email: tuszyma@krosno.lasy.gov.pl, szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: https://tuszyma.krosno.lasy.gov.pl/ w zakładce kontakty.

  lub indywidualnie w godz. od 700 do 1500, od poniedziałku do piątku w kancelarii leśnictw (punkty oznaczone na mapie szlaku)

  b) Urząd Gminy Ostrów: 177451160

  c) Urząd Gminy Przecław:175813119, 172276710

  1. Obowiązek uprzątnięcia miejsc odpoczynku spoczywa na użytkowniku szlaku konnego.
  2. Niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu będzie skutkować poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
  3. Osoby korzystające ze szlaku konnego zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Tuszyma oraz pracownikom Urzędów Gmin.
  4. Każda osoba, która zauważy ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania najbliższego leśniczego lub Straż Pożarną – 998, 112.

   

   

   

   


  Galeria zdjęć:

  • Mapa przeglądowa przebiegu szlaku konnego


  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze