^
Jesteś tutaj: Strona główna / REKRUTACJA DO PROJEKTU „MŁODZI AKTYWNI I EFEKTYWNI OD DZIŚ”: 14 WRZEŚNIA - 27 WRZEŚNIA 2021 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU „MŁODZI AKTYWNI I EFEKTYWNI OD DZIŚ”: 14 WRZEŚNIA - 27 WRZEŚNIA 2021 r.

Data powstania: 2021-09-02 12:10
Data modyfikacji: 2021-09-02 12:11

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu  rekrutacji do projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt kierujemy do 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bierne zawodowo, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., a także nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • bezpłatne wsparcie szkoleniowe,
 • wsparcie finansowe w wysokości 23 050,00 PLN,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 PLN/miesięcznie w łącznej kwocie 15 600,00 PLN.

 NA ETAPIE REKRUTACJI do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

 • kobiet 2 punkty,
 • osób z niepełnosprawnościami2 punkty,
 • osób niskowykwalifikowanych2 punkty,
 • osób zamieszkujących miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg (grupa co najmniej 50% Uczestniczek i Uczestników Projektu – 10 punktów.

 REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ: od 14 września2021 r. do 27 września 2021 r.

 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.mlodziefektywni.pl w zakładce DO POBRANIA.

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 • osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 211 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
 • przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg,
 • przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem na adres: mlodziefektywni@tarr.pl (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników/czek projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

CELEM PROJEKTU jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 31.12.2022 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM PROJEKTU:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 1. M. Dąbrowskiej 15, pok. 211, 39-400 Tarnobrzeg

Tel. 533 399 366 lub 533 399 356

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 667 844 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 652 084 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z BUDŻETU PAŃSTWA: 246 425,08 PLN

 

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 46 

Galeria zdjęć:


 • REKRUTACJA DO PROJEKTU MŁODZI AKTYWNI I EFEKTYWNI OD DZIŚ: 14 WRZEŚNIA - 27 WRZEŚNIA 2021 r.Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu