Urząd Miejski w Przecławiu

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027
 • Start|
 • Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027

  W perspektywie finansowej 2021-2027 jednym z instrumentów wsparcia rozwoju terytorialnego, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., są zintegrowane inwestycje terytorialne (dalej ZIT) realizowane w oparciu o strategie terytorialne, które będą służyć rozwojowi obszarów miejskich.

  Instrument ZIT będzie realizowany w miejskich obszarach funkcjonalnych (dalej: MOF) wskazanych jako obszary strategicznej interwencji w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2023, gdzie zdelimitowanych zostało 11 takich obszarów, w tym MOF Mielec, w skład którego wchodzą 4 samorządy:

  • Gmina Miejska Mielec
  • Gmina Mielec
  • Gmina Przecław
  • Gmina Tuszów Narodowy.

  Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT.

  Zarząd Województwa Podkarpackiego w programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, na podstawie wskaźnika liczby mieszkańców danego MOF, przeznaczył dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca kwotę: 15 615 051 EURO na projekty realizowane w ramach ZIT w systemie niekonkurencyjnym.

  Projekty te będą realizowane w oparciu o Strategię ZIT wyłącznie w Priorytecie 6 Rozwój zrównoważony terytorialnie. Projekty muszą być zatem zgodne z następującymi rodzajami działań:

  - ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych,

   - ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury,

  - ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000,

  - fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych,

  - uzbrajanie terenów inwestycyjnych.

  W związku z powyższym w dniu 10 listopada 2022 r. podpisane zostało porozumienie międzygminne w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podpisanie porozumienia zostało poprzedzone podjęciem uchwał przez wszystkie gminy MOF Mielca. Liderem porozumienia jest Gmina Miejska Mielec.

  W ślad za podpisanym porozumieniem, przeprowadzona została procedura zamówienia publicznego i dnia 16 grudnia, podpisana została umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER  z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3a/1 na opracowanie Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027.

  W najbliższych miesiącach będą trwały intensywne prace związane z opracowaniem dokumentu.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do włączenia się w prace nad strategią poprzez wypełnienie ankiety on-line:

  https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_mielec_mieszkancy

  Zapraszamy również partnerów społeczno-gospodarczych chcących zgłosić swój akces do procesu opracowania dokumentu Strategii ZIT do zgłaszania się poprzez link:

  https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_mielec_organizacje.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze