^
Jesteś tutaj: Strona główna / Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

Data powstania: 2019-03-27 16:41
Data modyfikacji: 2019-03-27 16:41

 ZARZĄDZENIE NR 28.2019
BURMISTRZA PRZECŁAWIA
z dnia 26 marca 2019 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych


Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2019 r., poz. 506 ) art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 ze zm.) w związku z Uchwałą nr XLIV/380/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 października 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Burmistrz Przecławia zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Stwierdza się, że w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Przecławia nr 13.2019
z dnia 1 lutego 2019 roku wpłynęły w terminie 32 oferty na realizację zadań publicznych. Złożone oferty
dotyczyły następujących obszarów priorytetowych:


a) W zakresie ochrony i promocji zdrowia - 1 oferta
b) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- 9 ofert,
c) W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - 9 ofert
d) W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych - 3 oferty,
e) W zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - 1 oferta
f) W zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - 4 oferty
g) W zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej – 5 ofert,
2. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego nie wpłynęła żadna oferta .
§ 2. Wykaz ofert na realizację zadań publicznych wybranych w postępowaniu konkursowym oraz przyznanych
środków stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Renata Siembab

Zarządzenie 28.2019 - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2019

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 589Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu