Urząd Miejski w Przecławiu

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych
 • Start|
 • Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

   ZARZĄDZENIE NR 28.2019
  BURMISTRZA PRZECŁAWIA
  z dnia 26 marca 2019 r.


  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych


  Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2019 r., poz. 506 ) art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 ze zm.) w związku z Uchwałą nr XLIV/380/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 października 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Burmistrz Przecławia zarządza, co następuje:


  § 1. 1. Stwierdza się, że w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Przecławia nr 13.2019
  z dnia 1 lutego 2019 roku wpłynęły w terminie 32 oferty na realizację zadań publicznych. Złożone oferty
  dotyczyły następujących obszarów priorytetowych:


  a) W zakresie ochrony i promocji zdrowia - 1 oferta
  b) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- 9 ofert,
  c) W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - 9 ofert
  d) W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych - 3 oferty,
  e) W zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - 1 oferta
  f) W zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - 4 oferty
  g) W zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej – 5 ofert,
  2. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ekologii i ochrony
  zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego nie wpłynęła żadna oferta .
  § 2. Wykaz ofert na realizację zadań publicznych wybranych w postępowaniu konkursowym oraz przyznanych
  środków stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Burmistrz
  Renata Siembab

  Zarządzenie 28.2019 - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2019


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze