Urząd Miejski w Przecławiu

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych
 • Start|
 • Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych

  Zarządzenie Nr 41.2020
  Burmistrza Przecławia

  z dnia 15 kwietnia 2020 r.

  w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych

  Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) w związku z   Uchwałą nr XLIV/380/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 października 2019 roku w sprawie  uchwalenia rocznego  Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Burmistrz Przecławia zarządza, co następuje:

  1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu  ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Przecławia nr 12.2020 z dnia 11 lutego 2020  roku wpłynęło 23 oferty na realizację zadań publicznych.

  2. Żadna z ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach postępowania konkursowego nie uzyskała dofinansowania. Wykaz złożonych ofert Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

  Burmistrz Przecławia

  Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze