Urząd Miejski w Przecławiu

Zapraszamy na LI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu
 • Start|
 • Zapraszamy na LI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na LI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

  Serdecznie zapraszamy na LI sesję Rady Miejskiej w Przecławiu, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022, godz. 12:00.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 listopada 2022r.
  3. Interpelacje i zapytania radnych i informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
  4. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
  6. Przedstawienie projektu budżetu gminy Przecław na 2023r.
  7. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Przecław na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami i informacjami.
  8. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2023-2032.
  9. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przecław w roku 2023.
  10. Przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej w Przecławiu dotyczących budżetu gminy Przecław na 2023r.: Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych, Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Przecław na 2023.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2023-2032.
  13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przecław zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Przecławiu poprzez przebudowę wiatrołapu i schodów wewnętrznych, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż udogodnień dla niedosłyszących i niedowidzących".
  14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
  15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Przecław jest organem prowadzącym.
  16. Podjęcie uchwały w zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku "Psotna Andzia" w Przecławiu, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
  17. Sprawy różne i wolne wnioski.

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze