Urząd Miejski w Przecławiu

Zapraszamy na nadzwyczajną XLIX sesję Rady Miejskiej w Przecławiu
 • Start|
 • Zapraszamy na nadzwyczajną XLIX sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na nadzwyczajną XLIX sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

  Serdecznie zapraszamy na nadzwyczajną XLIX sesję Rady Miejskiej w Przecławiu, która odbędzie się 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu ul. Kilińskiego 7.

  Porządek obrad XLIX sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania publicznego w 2022r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przecław zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Przecławiu poprzez przebudowę wiatrołapu i schodów wewnętrznych, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż udogodnień dla niedosłyszących i niedowidzących".
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przecław zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie, Gmina Przecław”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT oraz współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
   w Podolu, stanowiącej własność Gminy Przecław.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwolnień w opłatach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez DWA BRZEGI Samorządową Sp. z o.o. z siedzibą w Przecławiu.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach
   i placówkach prowadzonych przez Gminę Przecław.
  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka "Psotna Andzia" w Przecławiu.
  13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Przecław i przewodniczących zarządów osiedli miasta Przecław.

   

  http://przeclaw.esesja.pl/

   

  * Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Przecławiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Miejskiej uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Goniec Przecławski

  Unia Europejska

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze