Urząd Miejski w Przecławiu

Zapraszamy na L sesję Rady Miejskiej w Przecławiu
 • Start|
 • Zapraszamy na L sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

Zapraszamy na L sesję Rady Miejskiej w Przecławiu

  Serdecznie zapraszamy na L sesję Rady Miejskiej w Przecławiu, która odbędzie się 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu ul. Kilińskiego 7.

  Porządek obrad L sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wystąpienie zaproszonego gościa Pana Andrzeja Hlawacika z Banku Gospodarstwa Krajowego.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM z dnia 27.06.2022r, 31.08.2022r. i 25.10.2022r.
  4. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
  5. Informacja Burmistrza Przecławia o realizacji zadań i wykonania budżetu Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przecław zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przecław na 2023 r.”
  7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przecław zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie, Gmina Przecław”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przecław na 2022 rok.
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przecław.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Przecław w 2023 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2023 r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przecław w 2023 r.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Przecław w 2023 r.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Przecław w 2023 roku.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
  18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/30/2018 Rady Miejskiej
   w Przecławiu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Przecławiu.
  19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przecław w roku szkolnym 2021/2022.
  20. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
  21. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski.

   

  http://przeclaw.esesja.pl/

   

  * Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Przecławiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Miejskiej uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie  na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław.

   

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze