Urząd Miejski w Przecławiu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2022 roku zadań publicznych
 • Start|
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2022 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2022 roku zadań publicznych

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2022 roku zadań publicznych

   

  Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Przecławia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2022 roku zadań publicznych, realizowanym w trybie ww. ustawy.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
  3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić tylko 1 kandydata.
  1. Wymagania stawiane kandydatom:

  W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

  III. Zadania Komisji Konkursowej:

  Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz sporządza protokół z prac komisji.

  Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli:

  • Żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej,
  • Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,
  • Wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu podstawie art. 15 ust 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  1. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

  Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dokonany zostanie w drodze Zarządzenia Burmistrza o powołaniu Komisji Konkursowej.

  1. Miejsce złożenia dokumentów:

  Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotów zgłaszających) wraz z załącznikami należy składać do dnia 15 lutego 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.

   

  Burmistrz Przecławia

  Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze