Urząd Miejski w Przecławiu

Dom Pomocy Społecznej
 • Start|
 • Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

  Komu przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej:

  Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie ma możliwości zapewnienia niezbędnej pomocy ze strony rodziny oraz w formie usług opiekuńczych.

  Sekwencja działań w celu umieszczenia osoby w DPS:

  1. Osoba potrzebująca pomocy, członek rodziny lub osoba opiekująca się powinna zgłosić sytuację do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zameldowania. Tam należy złożyć pisemną prośbę o skierowanie do DPS.
  2. Ośrodek by zbadać sytuację wysyła pracownika socjalnego, by przeprowadzić wywiad środowiskowy.
  3. Niezbędnym warunkiem skierowania do domu pomocy społecznej jest pisemna zgoda/pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego na miejsce stałego zameldowania tej osoby.
  4. Pracownik socjalny zbiera dokumentację w celu umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej (w skrócie DPS). Wymagane dokumenty to:
  • Decyzja organu emerytalno – rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty / decyzja o przyznaniu zasiłku stałego;
  • Pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS i potrącanie odpowiedniej kwoty na ten cel przez organ emerytalno – rentowy lub ośrodek pomocy społecznej;
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia. Lekarz stwierdza konieczność sprawowania całodobowej opieki nad osobą potrzebującą pomocy;
  • Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się oraz rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłat (np. alimentacja na rzecz osoby potrzebującej pomocy)
  • Zaświadczenie lekarza uwzględniające profil domu.
  1. Wymagane dokumenty kompletowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym , to dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu ośrodka pomocy społecznej.
  2. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej skierowania do domu pomocy społecznej.
  3. Po ustaleniu wszystkich formalności i zebraniu dokumentacji MOPS wydaje decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej.

  Koszty utrzymania mieszkańca w DPS to 70% jego świadczenia (niezależnie od tego, jakiej jest ono wysokości), pozostałe 30% przekazywane jest mieszkańcowi do jego własnej dyspozycji. Ewentualną pozostałą kwotę do zapłaty za utrzymanie w DPS uzupełniają kolejno: małżonek, wstępni przed zstępnymi i w ostatniej kolejności gmina.

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze