^
Jesteś tutaj: Strona główna / Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Data powstania: 2016-03-24 14:56
Data modyfikacji: 2016-03-24 14:56

Komu przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej:

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie ma możliwości zapewnienia niezbędnej pomocy ze strony rodziny oraz w formie usług opiekuńczych.

Sekwencja działań w celu umieszczenia osoby w DPS:

 1. Osoba potrzebująca pomocy, członek rodziny lub osoba opiekująca się powinna zgłosić sytuację do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zameldowania. Tam należy złożyć pisemną prośbę o skierowanie do DPS.
 2. Ośrodek by zbadać sytuację wysyła pracownika socjalnego, by przeprowadzić wywiad środowiskowy.
 3. Niezbędnym warunkiem skierowania do domu pomocy społecznej jest pisemna zgoda/pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego na miejsce stałego zameldowania tej osoby.
 4. Pracownik socjalny zbiera dokumentację w celu umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej (w skrócie DPS). Wymagane dokumenty to:
 • Decyzja organu emerytalno – rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty / decyzja o przyznaniu zasiłku stałego;
 • Pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS i potrącanie odpowiedniej kwoty na ten cel przez organ emerytalno – rentowy lub ośrodek pomocy społecznej;
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia. Lekarz stwierdza konieczność sprawowania całodobowej opieki nad osobą potrzebującą pomocy;
 • Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się oraz rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłat (np. alimentacja na rzecz osoby potrzebującej pomocy)
 • Zaświadczenie lekarza uwzględniające profil domu.
 1. Wymagane dokumenty kompletowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym , to dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu ośrodka pomocy społecznej.
 2. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej skierowania do domu pomocy społecznej.
 3. Po ustaleniu wszystkich formalności i zebraniu dokumentacji MOPS wydaje decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej.

Koszty utrzymania mieszkańca w DPS to 70% jego świadczenia (niezależnie od tego, jakiej jest ono wysokości), pozostałe 30% przekazywane jest mieszkańcowi do jego własnej dyspozycji. Ewentualną pozostałą kwotę do zapłaty za utrzymanie w DPS uzupełniają kolejno: małżonek, wstępni przed zstępnymi i w ostatniej kolejności gmina.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1768
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu