Urząd Miejski w Przecławiu

Zaświadczenia

Zaświadczenia

  Wydział Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Przecławiu, w zakresie spraw podatkowych, wydaje zaświadczenia:

  1. o stanie majątkowym,
  2. o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  3. stwierdzające okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców/teściów/prowadzonym osobiście,
  4. potwierdzenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

  Pobiera się opłatę skarbową w kwocie:

  1. od wydania zaświadczenia o stanie majątkowym – 17,00 zł,
  2. od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21,00 zł,
  3. za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5,00 zł,
  4. od wydania potwierdzenia oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - 17,00 zł.

  Nie podlega opłacie skarbowej m.in. wydanie zaświadczenia w sprawach:

  1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych,
  3. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  4. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
  5. budownictwa mieszkaniowego.

  Zaświadczenia wydawane są niezwłocznie na pisemny wniosek. W sprawach skomplikowanych termin wydania zaświadczenia może się wydłużyć maksymalnie do 7 dni. Wnioski można składać osobiście, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej, o ile jest ona wymagana.

  Opłatę skarbową można uiścić w pokoju nr 16 urzędu (2. piętro) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przecławiu: 19 9184 0004 2001 0000 0286 0001

   

  Dokumenty do pobrania


  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

  Wniosek o potwiedzenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców/teściów/prowadzonym osobiście,


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze