Urząd Miejski w Przecławiu

Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica)”
 • Start|
 • Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica)”

Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica)”

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  Operacja mająca na celu: zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy Przecław poprzez adaptację pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne

   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER”

   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Przewidywane wyniki operacji: nowy podmiot wsparty w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego


  Gmina Przecław zrealizowała projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica)”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 01127-6935-UM0911910/19 zawartą 8.05.2020r w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Przecław.

  Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

  W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy Przecław poprzez adaptację pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne.

  Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

  Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego– 1 szt.

  W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 60 646,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych zero groszy 00/100) jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 


  Galeria zdjęć:

  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.
  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.
  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.
  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.
  • Pomieszczenia zaadaptowane w ramach projektu.  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze