Urząd Miejski w Przecławiu

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 • Start|
 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

  OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2022.2519 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

  Wywóz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych winien następować w sposób systematyczny, określony szczegółowo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

  Umowy zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości, a wyżej wymienionymi podmiotami oraz warunki ich wykonania zależne są od stron umowy, jednakże stawka za wywóz nieczystości ciekłych, nie może być wyższa od górnej stawki, określonej stosowną uchwałą Rady Miejskiej.

  PRZEDSIĘBIORCY OPRÓŻNIAJĄCY ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE LUB OSADNIKI W INSTALACJACCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie burmistrza na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przecław.

  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu, ul. Przemysłowa 10, 39-320 Przecław                                                           
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AKPOL" Andrzej Krzystyniak, ul. Wałowa 26, 39‑310 Radomyśl Wielki – ścieki przemysłowe
  • WC Serwis Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze                                               
  • mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
  • Firma Usługowo-Handlowa Dominik Maziarz, Piątkowiec 7B, 39-308 Wadowice Górne

  Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przecław winien złożyć stosowny wniosek (do pobrania), opłacić opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł oraz spełnić wymagania określone w uchwale nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2016 r. poz. 2610).

  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.07.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – zmienione zostały m.in. przepisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

  Zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań, które składa do wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

  Przedmiotowe sprawozdanie musi zawierać:

  1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

  2) informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;

  3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

  a) bytowych,

  b) przemysłowych;

  4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

  a) bytowych,

  b) przemysłowych

  - wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

  4a) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

  a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

  b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

  5) wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;

  6) informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;

  7) datę sporządzenia sprawozdania;

  8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

  Ponadto, podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

  Zgodnie z art. 7 ust. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości (zarówno ze zbiorników bezodpływowych, jak i przydomowych oczyszczalni ścieków) zobowiązani są do dostarczania tych nieczystości wyłącznie do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (obecnie jest to rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe.

  Naruszenie tego obowiązku podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł (art. 9xb w/w ustawy).

  Na obszarze i w granicach Gminy Przecław zostały wyznaczone dwie aglomeracje:

  • Przecław – obejmuje miejscowości: Przecław, Podole, Łączki Brzeskie, Wylów, Zaborcze, Kiełków, Błonie
  • Mielec – obejmuje miejscowość: Rzemień

  Pozostałe miejscowości na terenie gminy znajdują się poza aglomeracjami.

  Przedsiębiorca, który:

  • przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast w przypadku niezastosowania się do ww. wezwania - od 500 zł do 5000 zł;
  • przekazuje po terminie sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni;
  • dostarcza nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe - podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł za każde takie dostarczenie nieczystości ciekłych.

  OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MIEJSCOWE

  Uchwała Nr LIV/474/2023 Rady Miejskiej W Przecławiu z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przecław

  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2023.3528)

  Uchwała Nr LII/455/2023 Rady Miejskiej W Przecławiu z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przecław

  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2023.1351)

  Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Miejskiej W Przecławiu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przecław

  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2019.5391)

  Uchwała Nr LII/457/2023 Rady Miejskiej W Przecławiu z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przecław

  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2023.1353)

  Uchwała Nr XLII/339/2021 Rady Miejskiej W Przecławiu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przecław

  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2022.215)

  Uchwała Nr XXVII/232/2020 Rady Miejskiej W Przecławiu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przecław

  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2020.4944)

  Uchwała Nr XXVII/294/2020 Rady Miejskiej W Mielcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mielec

  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2021.97)

  Uchwała Nr LX/596/2023 Rady Miejskiej W Mielcu z dnia 30 marca 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mielec

  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2023.2328)

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze